Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento en vivenda habitual que teña a consideración de protexida

Normativa: Art. 6 Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía e límite máximo da dedución

 • O 100 por 100 do importe do gasto efectivo satisfeito durante o período impositivo  para a adquisición ou rehabilitación dunha vivenda habitual que teña a consideración de protexida conforme á normativa estatal ou autonómica na materia.

 • Límite máximo: 5.000 euros

  Teñase en conta que as cantidades satisfeitas pola construción da vivenda poden ser tidas en conta para determinar a contía máxima da dedución.

Base da dedución

 • A base da dedución está constituída polas cantidades investidas durante o exercicio na adquisición ou rehabilitación da vivenda.

 • A  dedución resultará aplicable a aqueles exercicios en que o contribuínte incorra no gasto  con independencia da data en que se produza a adquisición xurídica da vivenda ou finalícese a obra de rehabilitación.

  Precisións:

  Teñase en conta que se considera  adquirida a vivenda tanto no exercicio en que asínese a escritura como cando se asine un contrato privado de compravenda.

  No que fai á rehabilitación, considérase que se leva a cabo a mesma  no exercicio no que se incorre nos gastos. Así, no suposto en que a rehabilitación se leve a cabo durante máis dun período impositivo a dedución resultará de aplicación a cada un dos períodos en que se incorra no gasto sempre co límite de 5.000 euros ou o gasto efectuado.

  De igual xeito, para a construción considérase que se leva a cabo a mesma no exercicio no que se incorre nos gastos. 

  En caso de financiamento alleo, a dedución practicarase a medida que se vaia devolvendo o principal desde que se cumpran todos os requisitos esixidos para a aplicación da dedución. Con esta finalidade, non se computarán como gastos os financiados cun préstamo. Si se computarán as cantidades amortizadas do préstamo.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a vivenda teña a cualificación de protexida conforme á normativa estatal ou autonómica na materia.

 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos bens para un mesmo período impositivo, o importe máximo da dedución (5.000 euros) ratearase entre eles por partes iguais,  aplicandose o beneficio fiscal unicamente na declaración daqueles que cumpran as condicións establecidas para ser beneficiarios da mesma.

  Para aplicar o  rateo débese ter en conta o número de contribuíntes con dereito á dedución que opten por aplicara  e que o gasto efectivamente satisfeito por cada un deles resulte superior ao importe máximo (5.000 euros). Noutro caso, o límite máximo da dedución para o contribuínte cuxo gasto resulte inferior a fixarase na contía do citado gasto efectivo.

  Atención: o rateo realizarase  en función do número de contribuíntes con dereito a aplicar a dedución, con independencia da opción de tributación elixida. Non obstante, no caso de que o réxime económico matrimonial sexa a sociedade de gananciais, os contribuíntes poderán decidir se só un deles aplícase a dedución ou ratéase. En declaración conxunta o límite será de 5.000 euros.

 • A acreditación documental dos gastos que xeren dereito a dedución deberá realizarse mediante factura ou calquera outro medio do tráfico xurídico ou económico admitido en Dereito.

Ámbito temporal de aplicación da dedución

No suposto en que o contribuínte careza de cota íntegra autonómica suficiente para aplicarse o total da dedución no período impositivo en que se leve a cabo o gasto na  adquisición  ou rehabilitación, o importe non deducido poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes ata esgotar, se é o caso, o importe total da dedución respectando o límite máximo de 5.000 euros fixados para esta dedución.

A aplicación das cantidades pendentes de exercicios previos levarase a cabo despois de aplicar as deducións do exercicio ás que o contribuínte teña dereito.

Atención: deberá facerse constar no recadro [1610] do Anexo B.2 da declaración o importe xerado en 2022 e no recadro [0886] o importe que se aplica, pois tal e como se indicou se a cota íntegra autonómica non é suficiente para aplicarse o total da dedución,  poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes.

Incompatibilidade

A presente dedución é incompatible coa dedución “Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual en  concellos en risco de despoboamento” previsto no artigo  14 decies do texto refundido.

Polo tanto, un mesmo contribuínte non poderá aplicar ambas as dúas deducións (esta dedución "Por investimento en vivenda habitual que teña a consideración de protexida" e a dedución "Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual en concellos en risco de despoboamento") na súa declaración nin pola mesma nin por distinta vivenda.