Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de transporte público para residentes en concellos en risco de despoboamento

Normativa: Artigo 14 sexies Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía e límite da dedución

A. En xeral

 • O 100 por 100 do importe dos gastos en que incorra o contribuínte para adquirir aboamentos de transporte público de carácter unipersoal e nominal.

 • O importe máximo de dedución será de 100 euros.

  Trátase dun importe máximo por  contribuínte polo que cando se opte pola declaración conxunta a devandita  límite multiplicarase polo número de membros con dereito á dedución.

B. Incremento adicional por descendentes

 • O 10 por 100 do importe dos gastos en que incorra o contribuínte para adquirir aboamentos de transporte público de carácter unipersoal e nominal por cada descendente ou adoptado  que cumpran as seguintes condicións:

  1. Que xere dereito á aplicación do mínimo por descendentes.

  2. Que o descendente curse estudos de bacharelato, de formación profesional ou ensinos universitarios fóra  do   concello  en risco de despoboamento.

 • O importe máximo de dedución será de 300 euros por descendente  tanto en declaración individual coma en declaración conxunta.

Importante: esta dedución aplicarase no período impositivo en que se efectúe o gasto con independencia do período de vixencia do aboamento adquirido.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte teña a súa residencia habitual en concellos  en risco de despoboamento.

  Nota : A residencia habitual determinarase de acordo cos criterios definidos no artigo 9 da Lei do IRPF en relación co  concello   que dá dereito á aplicación do beneficio fiscal.  Os citados criterios aplicaranse á residencia no exercicio en que sexa aplicable a dedución con independencia de que, posteriormente, non se manteña a devandita residencia.

  Atención: terán a consideración de concellos en risco de despoboamento aqueles cunha poboación de ata 20.000 habitantes, sempre que a poboación se reducise polo menos un 10 por 100 desde o ano 2000.

  Aos concellos en risco de despoboamento en 2022 proporcionados pola Comunidade de Autónoma do Principado de Asturias pode acceder a través da seguinte ligazón: "Concellos en risco de despoboamento".

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 35.000  euros en tributación individual.

  • - 45.000  euros en tributación conxunta.

 • No suposto de tributación conxunta, se máis dun contribuínte da unidade familiar cumprise os requisitos para a aplicación da dedución de ata 100 euros, o importe da mesma será o resultado de multiplicar a dedución polo número de contribuíntes con dereito a dedución, sempre co límite dos gastos efectivos en que se incorrese .

 • A acreditación documental dos gastos que xeren dereito a dedución deberá realizarse mediante factura ou calquera outro deume do tráfico xurídico ou económico admitido en Dereito.

 • Cando proceder a aplicación do incremento desta dedución por descendentes, terán que terse en conta os seguintes requisitos adicionais :

  1. Cando o descendente conviva con máis dun contribuínte cos que teña idéntico grao de parentesco, o importe da dedución ratearase entre eles por partes iguais aplicandose a dedución na declaración daqueles que cumpran os requisitos establecidos.

   Precisións:

   Polo tanto, sempre que exista convivencia con máis dun contribuínte co mesmo grao de parentesco, as cantidades satisfeitas ratearanse por partes iguais, aínda que só fosen abonadas por un deles .

   Tendo en conta que o único criterio para ratear a dedución é a convivencia, se o descendente convive con máis dun contribuínte con idéntico grao de parentesco, deberá ratearse entre eles con independencia de se os ascendentes poden ou non aplicar efectivamente a dedución en virtude das contías das súas bases impoñibles, por vivir noutra Comunidade Autónoma ou de se presentan declaración polo IRPF.

  2. Cando o descendente conviva con máis dun contribuínte cos que teñan distinto grao de parentesco, soamente poderán practicar a dedución os de grao máis próximo.