Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición ou adecuación da vivenda habitual para contribuíntes cos que convivan a seus cónxuxes, ascendentes ou descendentes con discapacidade

Normativa: Art. 5 Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía da dedución

O 3 por 100 das cantidades satisfeitas durante o exercicio na adquisición ou adecuación da vivenda que constitúa ou vaia a constituír a residencia habitual do contribuínte no Principado de Asturias, cando o seu cónxuxe, ascendentes ou descendentes acrediten un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

A aplicación desta dedución é independente da  dedución por investimento en vivenda habitual  prevista na disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF.

Base máxima da dedución

A base da dedución está constituída polas cantidades satisfeitas durante o exercicio, quitado da parte das mesmas correspondente a intereses, cun máximo de 13.664 euros, tanto en tributación individual como en conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que o cónxuxe, ascendentes ou descendentes convivan co contribuínte durante máis de 183 días ao ano e non teñan rendas anuais, incluídas as exentas, superiores a 8.106,28  euros, cantidade á que ascende o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) para 2022.

  • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos ascendentes ou descendentes para un mesmo período impositivo, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais. Non obstante, cando os contribuíntes teñan distinto grao de parentesco co ascendente ou descendente, a aplicación da dedución corresponderá aos de grao máis próximo.

  • A adquisición da nova vivenda ou, se é o caso, as obras e instalacións en que a adecuación consista, deberán resultar estritamente necesarias para a accesibilidade e comunicación sensorial que faciliten o desenvolvimiento digno e axeitado das persoas con discapacidade, extremo que deberá ser acreditado ante a Administración tributaria mediante resolución ou certificado expedido pola Consellaría competente en materia de valoración de discapacidade.

Incompatibilidade

Esta dedución é en todo caso incompatible coa dedución anteriormente comentada "Por adquisición ou adecuación de vivenda habitual para contribuíntes con discapacidade". Polo tanto, cando o investimento sexa realizado polo propio contribuínte con discapacidade e por familiares que convivan con el, se o contribuínte con discapacidade aplica a dedución, os familiares non poderán aplicara con independencia da modalidade de tributación utilizada.