Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para familias numerosas

Normativa: Art. 11 do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía da dedución

Os contribuíntes que formen parte dunha unidade familiar que, á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), ostente o título de familia numerosa expedido pola autoridade competente en materia de servizos sociais terán dereito a deducir a cantidade que proceda das seguintes:

  • 1.000  euros, cando se trate de familia numerosa de categoría xeral.

  • 2000  euros, cando se trate de familia numerosa de categoría especial.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • As condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse de acordo co que se establece na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE do 19 de novembro).

  • A dedución unicamente resultará aplicable nos supostos de convivencia do contribuínte co resto da unidade familiar á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

  • Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación da dedución á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) e estes realicen declaración individual do imposto, a dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

    Con esta finalidade debe terse en conta que a determinación do número de persoas con dereito a aplicar a dedución realízase sen ter en consideración se as súas bases impoñibles son ou non inferiores ás esixidas para poder aplicara de forma efectiva.