Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns de propiedades rústicas a favor do Principado de Asturias

Normativa: Art. 8 Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • O 20 por 100 do valor das doazóns de propiedades rústicas feitas a favor do Principado de Asturias, co límite para o importe da dedución do 10 por 100 da base liquidable do contribuínte, suma dos  recadros [0500] e [0510] da declaración.

  • Os predios doados valoraranse conforme aos criterios establecidos na LGT.

    En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria (BOE do 18 de decembro).