Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de formación en que incorresen os contribuíntes que desenvolvan traballos especialmente cualificados, relacionada directa e principalmente con actividades de investigación e desenvolvemento, científicas ou de carácter técnico

Normativa: Artigo 14 septies Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía e límite máximo da dedución

 • O  100 por 100 do importe dos gastos  de formación satisfeita en que incorrese  o contribuínte para o desenvolvemento de traballos especialmente cualificados, relacionada directa e principalmente con actividades de investigación e desenvolvemento, científicas ou de carácter técnico.

 • O importe máximo de dedución aplicable é de 2000 euros.

Requisitos específicos para a aplicación da dedución

 • Que non transcorresen máis de tres anos desde que o contribuínte finalizase a súa formación académica.

 • Que o contribuínte teña a súa residencia habitual no Principado de Asturias e a mesma mantéñase durante polo menos tres anos.

 • Que, se a actividade se desenvolve por conta allea , exista  un contrato de traballo.

 • Que, se a actividade se desenvolve por conta propia , o contribuínte debe  figurar de alta no réxime especial da Seguridade Social ou na mutualidade de previsión social correspondente.

 • Esta dedución aplicarase  unha soa vez, por todos os gastos en que incorresen os contribuíntes durante a formación, no período impositivo en que se produza a incorporación ao mercado laboral.

  Entenderase por incorporación ao mercado laboral:

  1. Para o suposto de inicio de actividades por conta allea, a data de sinatura do contrato de traballo

  2. Para o suposto de inicio de actividades por conta propia, a data da alta no réxime especial da Seguridade Social ou na mutualidade de previsión social correspondente.

   Neste último suposto, a situación de alta terá que manterse durante un período mínimo dun ano, agás falecemento dentro do devandito período.

Outras condicións para a aplicación da dedución

Aos efectos da presente dedución, terán a consideración de traballos especialmente cualificados aqueles realizados por persoas traballadoras cunha categoría profesional comprendida no Grupo de Cotización 1 do Réxime Xeral da Seguridade Social, conforme ao disposto pola normativa vixente para ese fin, relacionados, directa e principalmente, coas seguintes actividades:

a) Actividades de investigación e desenvolvemento

Estas actividades comprenden:

 1. A “investigación básica” ou a indagación orixinal e planificada que persiga descubrir novos coñecementos e unha superior comprensión no ámbito científico ou tecnolóxico, desvinculada de fins comerciais ou industriais.

 2. A “investigación aplicada” ou a indagación orixinal e planificada que persiga a obtención de novos coñecementos co propósito de que os mesmos poidan ser utilizados no desenvolvemento de novos produtos, procesos ou servizos, ou na mellora significativa dos xa existentes.

 3. O “desenvolvemento experimental” ou a materialización dos resultados da investigación aplicada nun plan, esquema ou deseño de novos produtos, procesos ou servizos, ou a súa mellora significativa, así como a creación de prototipos non comerciables e os proxectos de demostración inicial ou proxectos piloto, sempre que os mesmos non poidan converterse ou utilizarse para aplicacións industriais ou para a súa explotación comercial.

 4. A concepción de “software” avanzado, entendendo como tal o que supoña a implantación de solucións innovadoras. Non se inclúen para estes fins as actividades habituais ou rutineiras relacionadas co “software”. En calquera caso, este suposto deberá contar con informe favorable por parte dos órganos da Administración do Principado de Asturias con competencias neste ámbito.

b) Actividades científicas e de carácter técnico

Estas actividades comprenden:

 1. A “innovación tecnolóxica” entendida como aquela actividade cuxo resultado sexa un avance tecnolóxico na obtención de novos produtos ou procesos de produción ou melloras substanciais dos xa existentes.

  Consideraranse novos aqueles produtos ou procesos cuxas características ou aplicacións, desde o punto de vista tecnolóxico, difiran substancialmente das existentes con anterioridade.

  Esta actividade incluirá a materialización dos novos produtos ou procesos nun plan, esquema ou deseño, así como a elaboración de estudos de viabilidade e a creación de prototipos e os proxectos de demostración inicial ou proxectos piloto, incluso os que poidan converterse ou utilizarse para aplicacións industriais ou para a súa explotación comercial.

  Tamén se inclúen as actividades de diagnóstico tecnolóxico tendente á identificación, a definición e a orientación de solucións tecnolóxicas avanzadas.

 2. As actividades relacionadas con proxectos dentro do ámbito do desenvolvemento sostible e da protección e mellora ambiental que teñan como obxecto:

  • A minimización, reutilización e valoración de residuos.

  • A mobilidade e o transporte sostible.

  • A rexeneración ambiental de espazos naturais consecuencia da execución de medidas compensatorias ou doutro tipo de actuacións voluntarias.

  • A minimización do consumo de auga e a súa depuración.

  • O emprego de enerxías renovables e eficiencia enerxética.

 3. As actividades que se presten para entidades que se consideren “empresas innovadoras” por cumprir os requisitos establecidos na normativa comunitaria.

 4. As actividades que se presten a entidades que cumpran coa finalidade de promoción empresarial e reforzamento da actividade produtiva.

  Entenderase que cumpren a devandita finalidade as empresas que implementen proxectos empresariais relevantes que supoñan o desenvolvemento de novas actividades, produtos ou mercados, a ampliación ou consolidación doutros existentes ou a creación de empregos estable.

  Con esta finalidade, a entidade para a que preste servizos a persoa traballadora deberá xustificar o cumprimento da finalidade de promoción empresarial e reforzamento da actividade produtiva resultante da súa actividade.

 5. As actividades que se presten para entidades que se encontren na etapa inicial de desenvolvemento dun novo proxecto empresarial ou na súa fase de desenvolvemento, sempre que se trate de microempresas e pequenas e medianas empresas con alto potencial de crecemento.

Incompatibilidade

A presente dedución será incompatible coa dedución “Para contribuíntes que trasladen o seu domicilio fiscal ao Principado de Asturias por motivos laborais para o desenvolvemento de traballos especialmente cualificados, relacionada directa e principalmente con actividades de investigación e desenvolvemento, científicas ou de carácter técnico” prevista no artigo 14 octies do texto refundido.

A devandita incompatibilidade terá que determinarse por contribuínte, non por declaración. En caso de declaración conxunta, se as deducións se xeran por distintos contribuíntes ambas as dúas poderán ser aplicables.