Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adopción internacional de menores

Normativa: Art. 9 Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía  da dedución

1.500  euros por cada fillo adoptado no período impositivo sempre que o menor conviva co declarante e trátese dunha adopción de carácter internacional.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Ten que tratarse de supostos de adopción internacional de menores, nos termos establecidos na Lei 54/2007, do 28 de decembro, de Adopción Internacional.

  • A adopción entenderase realizada no exercicio impositivo en que se leve a cabo a inscrición no Rexistro Civil español. Cando a inscrición non sexa necesaria atenderase ao período impositivo en que se produza a resolución xudicial ou administrativa correspondente.

  • Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación da dedución e estes realicen declaración individual do imposto, a dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .