Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por partos múltiples ou por dous ou máis adopcións constituídas na mesma data

Normativa: Art. 10 Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • 1.000  euros por cada fillo nado ou adoptado no período impositivo en que se leve a cabo o nacemento ou a adopción, sempre que se dean estas dúas condicións:

    1. o menor conviva co proxenitor ou adoptante na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) e

    2. trátese de partos múltiples ou de dous ou máis adopcións constituídas na mesma data.

  • A adopción entenderase realizada no exercicio impositivo en que se leve a cabo a inscrición no Rexistro Civil español. Cando a inscrición non sexa necesaria atenderase ao período impositivo en que se produza a resolución xudicial ou administrativa correspondente.

  • No suposto de matrimonios ou unións de feito a dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles cando estes opten pola presentación de declaración individual.