Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para familias monoparentais

Normativa: Art. 12 Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía da dedución

500  euros para o contribuínte que teña ao seu cargo descendentes, sempre que non conviva con calquera outra persoa allea aos citados descendentes, non sendo que se trate de ascendentes que xeren o dereito á aplicación do mínimo por ascendentes.

Condicións e outros requisitos para a aplicación da dedución

 • Considéranse descendentes para os efectos da aplicación desta dedución:

  1. Os fillos menores de idade , tanto por relación de paternidade como de adopción, sempre que convivan co contribuínte e non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros.

  2. Os fillos maiores de idade con discapacidade, tanto por relación de paternidade como de adopción, sempre que convivan co contribuínte e non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros.

  3. Os descendentes a que se refiren os apartados a) e b) anteriores que, sen convivir co contribuínte, dependan economicamente del e estean internados en centros especializados.

  Se asimilan a descendentes as persoas vinculadas ao contribuínte por razón de tutela e acollemento, nos termos previstos na lexislación civil aplicable.

  Teñase en conta que, a partir do 3 de setembro de 2021, data de entrada en vigor da Lei 8/2021, do 2 de xuño, que reforma a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, a tutela queda reducida aos menores de idade non sometidos a patria potestade ou non emancipados en situación de desamparo, suprimindose para maiores de idade, para os que se establece a curadoría e outras medidas de apoio á súa capacidade xurídica.

  Importante: en caso de convivencia con descendentes que non teñan esa consideración para os efectos da dedución, non se perderá o dereito á mesma desde que as rendas anuais do descendente, excluídas as exentas, non sexan superiores a 8.000 euros.

 • A suma da base impoñible xeral e do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración,  máis o importe das anualidades por alimentos exentos, non debe resultar superior a 45.000  euros.

 • A presente dedución non resultará aplicable aos supostos de custodia compartida.

 • Cando ao longo do exercicio lévese a cabo unha alteración da situación familiar por calquera causa, para os efectos de aplicación da dedución, entenderase que existiu convivencia cando tal situación producísese durante polo menos 183 días ao ano .

  Nos casos en que a separación, divorcio ou viuvez producísense durante o ano, soamente computaranse para o cálculo da convivencia para os efectos desta dedución, os días de convivencia posteriores á data en que se produza esa situación.