Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda habitual

Normativa: Art. 7 Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

A. En xeral

Contía e límite máximo da dedución

O 10 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo por alugamento da vivenda habitual do contribuínte, cun máximo de 500 euros, tanto en tributación individual como en conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Ten que tratarse dun alugamento de vivenda habitual

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • 26.000 euros en tributación individual.

  • 37.000 euros en tributación conxunta.

 • Que as cantidades satisfeitas en concepto de alugamento excedan do 10 por 100 da base impoñible do período impositivo.

 • A dedución practicarase polo titular ou titulares do contrato de arrendamento.

  En caso de matrimonio, calquera que sexa o seu réxime económico matrimonial, só serán deducibles as cantidades que satisfaga o cónxuxe asinante do contrato de arrendamento e, en consecuencia , as cantidades que satisfaga o cónxuxe que non figura no contrato non dan dereito á devandita dedución por non ser arrendatario. Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo núm. 220/2009, do 3 de abril (Sala do Civil), recaída no recurso de casación núm. 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009).

 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos bens para un mesmo período impositivo, o importe máximo da dedución ratearase entre eles por partes iguais, aplicandose o beneficio fiscal unicamente na declaración daqueles que cumpran as condicións establecidas para ser beneficiarios da mesma.

B. Por contribuíntes con residencia en concellos en risco de despoboamento

Contía e límite máximo da dedución

O 20 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo en caso de alugamento de vivenda habitual por contribuíntes con residencia habitual en  concellos en risco de despoboamento, co límite de 1.000 euros, tanto en tributación individual como en conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Terán a consideración de concellos en risco de despoboamento  aqueles cunha poboación de ata 20.000 habitantes, sempre que a poboación se reducise polo menos un 10 por 100 desde o ano 2000.

  Aos concellos en risco de despoboamento en 2022 proporcionados pola Comunidade de Autónoma do Principado de Asturias pode acceder a través da seguinte ligazón:"Concellos en risco de despoboamento".

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • 35.000 euros en tributación individual.

  • 45.000 euros en tributación conxunta.

 •  Que as cantidades satisfeitas en concepto de alugamento excedan do 10 por 100 da base impoñible do período impositivo

 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos bens para un mesmo período impositivo, o importe máximo da dedución ratearase entre eles por partes iguais, aplicandose o beneficio fiscal unicamente na declaración daqueles que cumpran as condicións establecidas para ser beneficiarios da mesma.