Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de descendentes en centros de cero a tres anos

Normativa: Art. 14 bis Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

A. En xeral

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo en concepto de gastos de descendentes en centros de cero a tres anos.

 • O importe máximo da dedución será de  500  euros anuais por cada descendente que non supere a citada idade.

  O límite máximo da dedución establecido respecto de cada fillo ten que aplicarse individualmente a cada un deles .

  No referente á xustificación das cantidades satisfeitas, poderá realizarse mediante factura ou calquera outro medio do tráfico xurídico ou económico admitido en Dereito.

 • O importe da  dedución deberá minorarse, por cada descendente, na cantidade correspondente ás axudas percibidas no período impositivo procedente do Principado de Asturias asociada aos gastos xerados polo coidado de fillos de cero a tres anos.

Requisito específico

Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

 • 26.000 euros en tributación individual.

 • 37.000 euros en tributación conxunta.

B. Para contribuíntes con residencia habitual en concellos en risco de despoboamento

Contía e límite máximo da dedución

 • O 30 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo en concepto de gastos de descendentes en centros de cero a tres anos.

 • O importe máximo da dedución será de 1.000  euros anuais  por cada descendente que non supere a citada idade.

  Esta porcentaxe e límite incrementado aplicarase atendendo a que  o  concello  en risco de despoboamento sexa a residencia habitual do contribuínte no exercicio en que sexa aplicable a dedución, con independencia de que, posteriormente, non se manteña a devandita residencia.

  No referente á residencia habitual, esta determinarase con base aos criterios definidos no artigo 9 da Lei do IRPF, en relación co  concello  que dá dereito á aplicación do beneficio fiscal.

  De acordo co anterior, o contribuínte debe aplicar á totalidade das cantidades satisfeitas no exercicio por cada fillo, a porcentaxe e o límite máximo da dedución correspondente ao lugar en que, segundo os criterios definidos no artigo 9 da Lei do IRPF, considérese que foi a súa residencia fiscal durante o ano. Deste xeito, se por aplicación dos citados criterios, durante o exercicio o contribuínte residiu no concello  en risco de despoboamento, aplicarase a dedución incrementada do 30 por 100 co límite de 1.000 euros por cada descendente que non supere 3 anos de idade. Noutro caso, isto é, se o contribuínte tivo a súa residencia habitual noutra situación do Principado de Asturias que non se considere concello en risco de despoboamento, aplicarase a porcentaxe do 15 por 100 co límite de 500 euros.

  Atención: terán a consideración de concellos en risco de despoboamento aqueles cunha poboación de ata 20.000 habitantes, sempre que a poboación se reducise polo menos un 10 por 100 desde o ano 2000.

  Aos concellos en risco de despoboamento en 2022 proporcionados pola Comunidade de Autónoma do Principado de Asturias pode acceder a través da seguinte ligazón: "Concellos en risco de despoboamento".

 • O importe da  dedución deberá minorarse, por cada descendente, na cantidade correspondente ás axudas percibidas no período impositivo procedente do Principado de Asturias asociada aos gastos xerados polo coidado de fillos de cero a tres anos.

Requisitos específicos

Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

 • - 35.000 euros en tributación individual.

 • - 45.000 euros en tributación conxunta.

Outros requisitos e condicións comúns para a aplicación da dedución

 • Que os proxenitores, adoptantes, ou titores convivan co menor.

  Esta dedución resultará tamén aplicable nos supostos de acollemento.

  Para determinar o cumprimento do requisito da convivencia, esta debe determinarse na data de devindicación do imposto .

  No caso de garda e custodia compartida ambos os dous pais poden aplicar a dedución desde que xustifiquen incorrer no gasto aínda cando non se leve a cabo convivencia efectiva á data de devindicación.

 • Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación da dedución, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

  Sempre que exista convivencia de ambos os dous pais ou titores co menor, os importes satisfeitos ratearanse entre eles, aínda que só un teña dereito a aplicar a dedución por ter o outro unha base impoñible superior a 35.000 euros.

  Igualmente ratearanse entre eles as cantidades satisfeitas, aínda que só fosen abonadas por un deles .

 • Especialidade: período impositivo en que o menor cumpra os tres anos.

  A dedución (15 ou 30 por 100) e o límite á mesma (500 euros ou 1.000 euros) no período impositivo en que o menor cumpra os tres anos calcularanse de forma proporcional ao número de meses en que se cumpran os requisitos que se indican no seguinte apartado.

  Para determinar o número de meses en que se cumpren os requisitos deberá computarse o mes en que o menor cumpra tres anos.

  Se no ano producísese o falecemento do contribuínte e o descendente cumprise tres anos antes do mesmo , o rateo da dedución en función do número de meses en que o menor ten menos de 3 anos realizarase segundo a proporción que representen os meses en que se dá esa circunstancia con respecto aos meses de duración do período impositivo (do 1 de xaneiro ata agora do falecemento), incluído o mes do falecemento do contribuínte.

  Igualmente, resultase de aplicación a dedución nos supostos de falecemento do descendente previo á devindicación do imposto .

Incompatibilidade

A presente dedución é incompatible coa dedución “Polo coidado de descendentes ou adoptados de ata 25 anos de idade” prevista no artigo 14 duodecies do texto refundido.

A incompatibilidade entre ambas as dúas deducións terá que determinarse por contribuínte, e será efectiva respecto dos mesmos descendentes.