Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual en concellos en risco de despoboamento

Normativa: Art. 14 decies Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía da dedución

 • Con carácter xeral, o 5  por 100 das cantidades satisfeitas durante o exercicio  polo contribuínte para a adquisición ou rehabilitación dunha  vivenda  situada en concellos  en risco de despoboamento do Principado de Asturias.

 • A porcentaxe anterior elévase ao 10 por 100  cando, ademais, a adquisición ou rehabilitación lévese a cabo por contribuíntes en que concorra algunha das seguintes circunstancias :

  • Que teñan unha idade igual ou inferior 35 anos á data de devindicación do imposto.

  • Que sexan membros de familias numerosas.

   Aos efectos da presente dedución, considéranse membros de familias numerosas aos contribuíntes que formen parte dunha unidade familiar que, a data de devindicación do imposto, ostente o título de familia numerosa expedido pola autoridade competente en materia de servizos sociais.

  • Que sexan  membros de familias monoparentais.

   Aos efectos da presente dedución, considéranse membros de familias monoparentais, nos termos previstos no artigo 12, aos contribuíntes que teñan ao seu cargo descendentes, sempre que non convivan con calquera outra persoa allea aos citados descendentes, non sendo que se trate de ascendentes que xeren o dereito á aplicación do mínimo por ascendentes establecidos no artigo 59 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio.

Requisitos para a aplicación desta dedución

 • Que a vivenda que se  adquira ou rehabilite estea situada en concellos  en risco de despoboamento sito no Principado de Asturias.

  Atención : terán a consideración de concellos en risco de despoboamento aqueles cunha poboación de ata 20.000 habitantes, sempre que a poboación se reducise polo menos un 10 por 100 desde o ano 2000.

  Aos concellos en risco de despoboamento en 2022 proporcionados pola Comunidade de Autónoma do Principado de Asturias pode acceder a través da seguinte ligazón: "Concellos en risco de despoboamento".

 • Que o inmoble que se adquira ou rehabilite vaia a constituír a vivenda habitual do contribuínte e que o domicilio fiscal se manteña no concello  en risco de despoboamento durante polo menos tres anos.

  Precisións:

  Poderase aplicar a dedución no ano en que se adquira ou rehabilite a vivenda, aínda que non sexa a residencia habitual do contribuínte nese exercicio, sempre que vaia a constituír a súa vivenda habitual nos doce meses seguintes á súa adquisición e que non se lle dea outra utilización ata ese momento.

  Ademais, con carácter xeral, para poder aplicar a dedución esíxese  que domicilio fiscal mantéñase no mesmo concello  con risco de despoboamento, agás nos supostos de falecemento do contribuínte. Neste último caso (falecemento) a dedución resulta de aplicación nos exercicios previos (se é o caso) e tamén no de falecemento.

  Con respecto ao concepto de vivenda habitual teñase en conta que o concepto de vivenda habitual fixado pola normativa estatal do IRPF vixente a 31 de decembro de 2012 coméntase en apartado “Condicións e requisitos de carácter xeral” do epígrafe “Dedución por investimento en vivenda habitual. Réxime transitorio" do Capítulo 16.

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • 35.000  euros en tributación individual.

  • 45.000  euros en tributación conxunta.

 • A acreditación documental  dos gastos que xeren dereito a dedución deberá realizarse mediante factura ou calquera outro medio do tráfico xurídico ou económico admitido en Dereito.

Base de dedución

 • A base da dedución está constituída polas cantidades investidas durante o exercicio na adquisición ou rehabilitación da vivenda.

  En caso de financiamento alleo, a dedución practicarase a medida que se vaia devolvendo o principal, desde que se cumpran todos os requisitos esixidos para a aplicación da dedución. Non se computarán para estes fins os gastos financiados cun préstamo.

 • A presente dedución resultará aplicable a aqueles exercicios en que o contribuínte incorra no gasto con independencia da data en que se produza a adquisición xurídica da vivenda ou finalícese a obra de rehabilitación.

Base máxima da dedución

 • A base máxima desta dedución será de 10.000 euros.

  Nos supostos de declaración conxunta  a base máxima desta dedución non pode exceder de 10.000 euros.

 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos bens para un mesmo período impositivo, a base máxima da dedución  ratearase entre eles por partes iguais, aplicandose o beneficio fiscal unicamente na declaración daqueles que cumpran as condicións establecidas para ser beneficiarios da mesma.

Incompatibilidade

A presente dedución é incompatible coa dedución “Por investimento en vivenda habitual que teña a consideración de protexida” prevista no artigo 6 do texto refundido.

A devandita incompatibilidade terá que determinarse por contribuínte.