Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por acollemento non remunerado de maiores de sesenta e cinco anos e / ou persoas con discapacidade

Normativa: Art. 1. Doce  Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Contía da dedución

600 euros por cada persoa maior de 65 anos ou cun grao de discapacidade acreditado igual ou superior ao 33 por 100, que conviva co contribuínte durante máis de 183 días ao ano en réxime de acollemento sen contraprestación, cando por iso non obtivesen axudas ou subvencións da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que o acollemento non dea lugar á obtención de axudas ou subvencións da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

  • Non se poderá practicar a presente dedución, no suposto de acollemento de maiores de 65 anos, cando o acollido estea ligado ao contribuínte por un vínculo de parentesco de consanguinidade ou de afinidade ata o cuarto grao incluído.

  • Cando a persoa acollida xere o dereito á dedución para máis dun contribuínte simultaneamente, o importe da mesma ratearase por partes iguais##1## na declaración de cada un deles se optasen por tributación individual.

  • Para a aplicación da dedución o contribuínte debe estar en posesión do documento acreditativo do correspondente acollemento non remunerado, expedido pola Consellaría competente en materia de asuntos sociais.