Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

Normativa: Texto refundido das Disposicións Legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro, de agora en diante, texto refundido de Tributos Cedidos

Os contribuíntes que en 2022 tiveron a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

 1. Por investimento en vivenda habitual por mozos de idade igual ou inferior a 35 anos
 2. Réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda habitual
 3. Por donativos para a protección do patrimonio cultural da Rexión de Murcia ou a promoción de actividades culturais e deportivas
 4. Por donativos para a investigación biosanitaria
 5. Por gastos de gardaría
 6. Por investimentos en dispositivos domésticos de aforro de auga
 7. Por investimento en instalacións de recursos enerxéticos renovables
 8. Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación
 9. Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista
 10. Por gastos na adquisición de material escolar e libros de texto
 11. Por nacemento ou adopción
 12. Para contribuíntes con discapacidade
 13. Por conciliación
 14. Por acollemento non remunerado de maiores de sesenta e cinco anos e / ou persoas con discapacidade
 15. Por arrendamento de vivenda habitual
 16. Para mulleres traballadoras