Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimentos en dispositivos domésticos de aforro de auga

Normativa: Art. 1. Catro  Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Contía e límite máximo da dedución

  • O 20 por 100 dos investimentos realizados en dispositivos domésticos de aforro de auga, de acordo co que se establece no artigo 4 da Lei 6/2006, do 21 de xullo, sobre incremento das medidas de aforro e conservación no consumo de auga na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

  • O importe máximo de dedución aplicable é de 60 euros anuais.

Base máxima da dedución

A base da dedución, que está constituída polas cantidades satisfeitas para a adquisición e instalación dos dispositivos domésticos de aforro de auga que corresen a cargo do contribuínte, non poderá superar a cantidade de 300 euros anuais.

Requisitos e condicións para aplicar a dedución

  • Que as cantidades satisfeitas séxano para a adquisición e instalación de dispositivos domésticos de aforro de auga en vivendas que constitúan a  vivenda habitual  do contribuínte.

  • Que exista un recoñecemento previo da Administración rexional sobre a procedencia da aplicación da dedución.