Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de gardaría

Normativa: Art. 1. Tres  Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Contía e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades satisfeitas por gastos educativos orixinados durante o período impositivo polos fillos ou descendentes que cumpran os requisitos que se indican.

 • A cantidade que hai que deducir non excederá de 1.000 euros por cada un dos fillos ou descendentes que xeren o dereito á dedución.

Requisitos e condicións para aplicar a dedución

 • Os gastos educativos que dan dereito a esta dedución son os orixinados durante o período impositivo polos fillos ou descendentes polos que teñan dereito ao   mínimo por descendentes  regulados na Lei do IRPF.

  Polo tanto, se asimilan a descendentes as persoas vinculadas ao contribuínte por razón de acollemento nos  termos  establecidos no artigo 58 da Lei 35/2006.

 • Ten que tratarse de gastos correspondentes á etapa de Primeiro Ciclo de Educación Infantil a que se refire o artigo 14.1 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, cursada en centros autorizados e inscritos pola Consellaría competente en materia de educación.
 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , suma dos recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere :

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 50.000 euros en declaración conxunta.

 • Cumpridos os anteriores requisitos, só terán dereito a practicar a dedución os contribuíntes que convivan cos seus fillos ou descendentes escolarizados á data de devindicación do imposto.

  Precisións:

  Se o fillo só convive cun dos pais na data de devindicación do imposto, a dedución soa pode ser aplicada por el e polo importe total das cantidades satisfeitas ao seu cargo.

  Non obstante, no caso de garda e custodia compartida, ambos os dous pais poden aplicar a dedución, aínda que os fillos non estean convivindo de forma efectiva cun deles na data de devindicación do imposto, rateandose o importe da dedución desde que ambos os dous soportasen o gasto de gardaría. Se só un deles satisfixo o importe, será este o que poida aplicar a porcentaxe da dedución sobre o devandito importe.

  No caso de que o descendente falecese no período impositivo, o contribuínte tamén poderá aplicar a dedución, sempre que se convivise con el na data do seu falecemento.

 • Cando o menor conviva con máis dun proxenitor, titor ou adoptante, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles , no caso de que optasen por tributación individual.

  Precisións:

  Polo tanto, no caso de que ambos os dous pais satisfagan os gastos de gardaría, se os dous teñen dereito á dedución cada un poderá deducir o 20 por 100 do importe satisfeito cun máximo de 500 euros cada un, mentres que se só un deles tivese dereito a ela podería deducir o 20 por 100 do satisfeito por el cun límite máximo de 1.000 euros.

  Do mesmo xeito, no caso do falecemento do outro proxenitor ou adoptante, se ambos os dous  satisfan gastos respecto dun fillo durante o ano (aínda que antes do falecemento só pagáseos o falecido), o límite máximo da dedución ratearase entre eles por partes iguais.

  Se o descendente convive con ambos os dous pais casados en réxime de gananciais presúmese que o gasto foi satisfeito por ambos os dous pais aínda cando o aboamento puidese ser realizado por só un deles . Se tributan de forma conxunta, poderán aplicar a porcentaxe da dedución sobre a totalidade das cantidades satisfeitas. Se tributan por separado, o importe da dedución ratearase por partes iguais entre ambos os dous co límite de 500 euros para cada un.

  Pola contra, se se trata de matrimonios noutro réxime distinto ou parellas de feito, cada un dos membros deberá xustificar que satisfixo os gastos de gardaría para poder aplicar a dedución, rateandose o límite por parte iguais se ambos os dous teñen dereito. Se só un deles realizou o aboamento, será este o que unicamente aplique a dedución.

 • Os contribuíntes deberán conservar, durante o prazo máximo de prescrición, as facturas acreditativas dos gastos que dan dereito á dedución.

Base da dedución

 • A base de dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas polos conceptos de :

  - Custodia

  Con esta finalidade as cantidades satisfeitas a gardarías e centros de educación infantil pola preinscrición e matrícula dos devanditos menores consideraranse gastos de custodia.

  - Alimentación e

  - Adquisición de vestiario de uso exclusivo escolar.

 • A devandita base de dedución minorarase no importe das bolsas e axudas obtidas de calquera Administración Pública que cubran todos ou parte dos gastos citados.

  A minoración aplicarase individualmente para cada un dos descendentes que se beneficien das bolsas e axudas.