Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda habitual

Normativa: Art. 1. Trece Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Contías e límites máximos da dedución

 • O 10 por 100 das cantidades non subvencionadas satisfeitas no exercicio, no período impositivo por alugamento da vivenda habitual do contribuínte.

 • O importe máximo de dedución será de 300 euros anuais por contrato.

Base da dedución

A base desta dedución estará constituída polas cantidades xustificadas con factura ou recibo satisfeito, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que sexan arrendadores da vivenda.

En ningún caso, darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro en efectivo.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que concorra no contribuínte algunha das seguintes circunstancias:

  a) Que non cumprise os 35 anos de idade á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

  b) Que forme parte dunha familia que teña a consideración legal de numerosa.

  As condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías contéñense na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE do 19 de novembro).

  c) Que padeza unha discapacidade cun grao recoñecido igual ou superior ao 65 por 100, ou estea xudicialmente incapacitado, ou establecésese a curadoría representativa do contribuínte.

  Teñase en conta que, a partir da entrada en vigor da Lei 8/2021 de reforma do Código Civil, as referencias realizadas á incapacitación xudicial, esténdense ás resolucións xudiciais en que se establece a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

 • Que se trate do arrendamento da vivenda habitual do contribuínte, ocupada  efectivamente polo mesmo.

  Con esta finalidade, o concepto de vivenda habitual será o contido na normativa do IRPF aínda que, para estes fins, abondará con acreditar que constitúe a residencia habitual do contribuínte sen que se esixa unha duración determinada do contrato de arrendamento.

 • Que a vivenda estea situada no territorio da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

 • Que o contribuínte sexa titular dun contrato de arrendamento polo que se presentase o correspondente modelo do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

  Precisión: debe terse en conta que o artigo 45.1.B).26 do texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados declara exentos “Os arrendamentos de vivenda para uso estable e permanente aos que se refire o artigo 2 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos", esta exención exime ao suxeito pasivo do cumprimento da obriga tributaria principal de pagamento, pero non da obriga tributaria formal de presentara correspondente autoliquidación sen débeda a ingresar.

  No suposto de matrimonios en réxime de gananciais, a dedución corresponderá ao cónxuxes por partes iguais, aínda que o contrato de arrendamento conste só a nome dun deles .

 • Que a base impoñible xeral menos o mínimo persoal e familiar do contribuínte , recadros [0435]e [0519] da declaración, respectivamente, sexa inferior a 24.380 euros, sempre que a base impoñible do aforro, recadro [0460] da declaración non supere os 1.800 euros.

 • Que nin o contribuínte nin ningún dos membros da súa unidade familiar sexan titulares de máis do 50 por 100 do pleno dominio ou dun dereito real de uso ou gozo doutra vivenda.

 • Que o contribuínte non teña dereito durante o mesmo período impositivo a dedución algunha por investimento en vivenda habitual.

 • Cando dous contribuíntes teñan dereito á aplicación da dedución, o importe total, sen exceder do límite establecido por contrato de arrendamento (300 euros ), ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

  Non se efectuará o rateo se un dos arrendatarios non pode aplicar a dedución por ter unha base impoñible superior á contía permitida.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF/NIE do arrendador da vivenda e, se existe, o do segundo arrendador ou, se é o caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X no recadro.