Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por conciliación

Normativa: Art. 1. Once  Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Contía e límites máximos da dedución

 • O 20 por 100 das  cotas ingresadas polo contribuínte por cotizacións ao Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social, cando  teñan contratada a unha persoa para atender ou coidar descendentes menores por razóns de conciliación.

 • O límite máximo da dedución é de 400 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte teña, polo menos, un  fillo menor  de 12  anos de idade polo que teña dereito á aplicación do mínimo por descendentes.

  Non obstante, a dedución tamén é aplicable nos supostos de tutela e acollemento.

  Atención : a dedución resultará aplicable polas cotizacións efectuadas nos meses do período impositivo en que o contribuínte teña, polo menos, un fillo ou acollido ou tutelado menor de 12 anos polo que aplíquese o mínimo por descendentes.

 • Que o contribuínte debe estar en situación de alta na Seguridade Social como empregadora titular dun fogar familiar, e ter contratada e cotizar por unha ou varias persoas polo Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social durante o período en que se pretenda aplicar a dedución.

 • Que cando a dedución sexa aplicable por gastos dunha persoa empregada no fogar, esta estea dada de alta no Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.

 • Que o titular do fogar familiar e, se é o caso, o seu cónxuxe ou parella de feito, sexan nais ou pais de fillos que formen parte da unidade familiar.

  Para os efectos da delimitación do   concepto de unidade familiar para a aplicación da dedución teñase en conta que se entende como tal “a unidade de convivencia” na data de devindicación do imposto. Véxase ao respecto no cadro final os criterios para a aplicación da  dedución  segundo as distintas unidades de convivencia.

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , suma dos recadros [0435] e [0460] da declaración, non debe superar a cantidade de 34.000 euros, na unidade familiar.

 • Que o titular do fogar familiar e, se é o caso, o cónxuxe ou parella de feito que formen parte da unidade familiar, perciban rendementos do traballo ou de actividades económicas.

Precisións:

Para os efectos da  aplicación da dedución debe terse en conta, de acordo cos requisitos  antes indicados, os  seguintes supostos:

 1. No caso de contribuíntes casados  poderá aplicarse a dedución, sempre que  as bases impoñibles de ambos os dous cónxuxes non superen 34.000 euros, esixindose, adicionalmente, que ambos os dous obteñan rendementos do traballo ou de actividades económicas.

 2. No caso de parellas de feito, a dedución poderaa aplicar o proxenitor que figure como empregador titular do fogar familiar, con independencia de que tribute de forma individual ou conxunta, sempre que  ambos os dous membros da parella obteñan rendementos do traballo ou de actividades económicas e que a suma das bases impoñibles totais de ambos os dous non exceda de 34.000 euros, co que a dedución se aplicará nos mesmos termos que para os matrimonios.

 3. No caso de pais separados ou divorciados que teñan a garda e custodia compartida dos seus fillos, a dedución poderaa aplicar o proxenitor (ou proxenitores, tendo en conta que ambos os dous poderían figurar como empregadores na Seguridade Social ao vivir en fogares distintos) que figuren como empregadores titulares do fogar familiar, con independencia de que tributen de forma individual ou conxunta, sempre que o proxenitor en cuestión (e se é o caso, o seu cónxuxe ou parella de feito) obteña rendementos do traballo ou de actividades económicas e que a súa base impoñible total (ou da unidade familiar de que forme parte) non exceda de 34.000 euros.

 4. No caso de contribuíntes casados que falecesen durante o ano poderán aplicar a dedución ao formar parte co seu cónxuxe, na data do falecemento, dunha unidade de convivencia, sempre que ambos os dous obtivesen rendementos do traballo ou de actividades económicas e que a suma das bases impoñibles totais de ambos os dous non exceda de 34.000 euros. O mesmo criterio seguiríase se o falecido formase parte dunha parella de feito.

 5. No caso de contribuíntes non casados (viúvos, separados, divorciados ou solteiros) que teñan a garda e custodia exclusiva dos seus fillos a dedución será aplicable se figura como empregador titular do fogar familiar con independencia de que tribute de forma individual ou conxunta, sempre que obteñan rendementos do traballo ou de actividades económicas e que a súa base impoñible total non exceda de 34.000 euros.

 6. No caso de contribuíntes non casados con descendentes distintos dos fillos que figurasen como empregadores titulares do fogar familiar poderán aplicar a dedución conforme ao criterio das letras anteriores que resultase aplicable.