Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda habitual

Normativa: Disposición transitoria único  Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Contribuíntes que practicaron a dedución nos exercicios 2001 a 2013

Os contribuíntes que aplicaron as deducións autonómicas por adquisición de vivenda para mozos con residencia na Comunidade Autónoma na Rexión de Murcia, establecidas para os exercicios 2001 a 2013, poderán aplicar a presente dedución por investimento en vivenda habitual por mozos, sempre que cumpran os requisitos esixidos para iso e, en particular, o da idade.

Contribuíntes que practicaron a dedución nos exercicios 1998 a 2000

Os contribuíntes que practicaron, pola mesma vivenda, calquera das deducións autonómicas no IRPF por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual establecidas para os exercicios 1998, 1999 e 2000, polas Leis da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia 13/1997, do 23 de decembro; 11/1998, do 28 de decembro e 9/1999, do 27 de decembro, respectivamente, poderán aplicar no presente exercicio a seguinte dedución:

  • O 2 por 100 das cantidades satisfeitas sempre que, no suposto de adquisición, trátese de vivendas de nova construción.

  • O 3 por 100 das cantidades satisfeitas sempre que, no suposto de adquisición, trátese de vivendas de nova construción e a base impoñible xeral menos o mínimo persoal e familiar do contribuínte , recadros [0435] e  [0519 ] da declaración, respectivamente, sexa inferior a 24.200 euros, sempre que a base impoñible do aforro , recadro [0460] da declaración, non supere os 1.800 euros.

En ambos os dous casos, debe concorrer o requisito regulado no artigo 1.un, da Lei 9/1999, do 27 de decembro, da citada Comunidade Autónoma, relativo a que a adquisición da vivenda habitual fose de nova construción.