Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por donativos para a protección do patrimonio cultural da Rexión de Murcia ou a promoción de actividades culturais e deportivas

Normativa: Art. 1. Dous.1  Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Atención: teñase en conta que a base de dedución autonómica se reducirá  nas cantidades que, para unha mesma doazón, beneficiásense da dedución xeral por donativos e outras achegas a que se refire o artigo 68.3 da Lei do IRPF. Agora ben,  no caso de que  a base de dedución xeral  por donativos, doazóns e outras achegas  supere  o 10 por 100 da base liquidable do exercicio, o exceso pode formar parte da base de dedución autonómica, xa que para a dedución autonómica non se fixo límite.

Contía da dedución

O  50 por 100 das doazóns monetarias puras e simples efectuadas durante o período impositivo para as finalidades que se indican a continuación:

 • A protección do patrimonio cultural da Rexión de Murcia ou

 • A promoción de actividades culturais e deportivas

Condicións e requisitos para aplicar a dedución

 • As doazóns deberán realizarse a favor de calquera das seguintes entidades:

  • A Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia, así como as entidades dependentes do sector público autonómico.

  • As fundacións que persigan exclusivamente fins culturais, as asociacións culturais e deportivas que fosen declaradas de utilidade pública e as federacións deportivas, que se encontren inscritas nos Rexistros respectivos da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

 • A aplicación da dedución requirirá a emisión por parte da entidade donataria de certificación que conteña os seguintes datos:

  1. O número de identificación fiscal do doador e da entidade donataria, importe e data do donativo. A entrega do importe doado deberá realizarse necesariamente mediante transferencia bancaria, cuxos datos identificativos deberán así mesmo constar na certificación.

  2. Mención expresa de que a doazón se efectuou de maneira irrevogable e de que a mesma aceptouse.

 • No caso en que polas cantidades doadas o contribuínte aplique as deducións estatais por donativos e outras achegas do artigo 68.3 da Lei do IRPF, a base de dedución autonómica minorarase nas cantidades que constitúan a base de dedución naquelas .