Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos na adquisición de material escolar e libros de texto

Normativa: Art. 1. Oito  Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Contía da dedución

120 euros por cada descendente pola adquisición de material escolar e libros de texto derivado da escolarización dos seus descendentes no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria e educación secundaria obrigatoria.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , suma dos recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  a. No suposto de contribuíntes que non formen parte dunha unidade familiar que teña a condición legal de familia numerosa :

  • 20.000 euros en tributación individual.

  • 40.000 euros en tributación conxunta.

  b. No suposto de contribuíntes que formen parte dunha unidade familiar que teña a condición legal de familia numerosa :

  • 33.000 euros en tributación individual.

  • 53.000 euros en tributación conxunta.

 • A dedución corresponderá ao ascendente que satisfixese as cantidades destinadas á adquisición dos libros de texto e do material escolar. Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación do beneficio fiscal, e l importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

  No caso de que un dos contribuíntes con dereito á aplicación do beneficio fiscal non presente declaración por non estar obrigado o outro contribuínte se cumpre os requisitos pode aplicara na súa totalidade.

 • Para a aplicación da presente dedución, só teran en contase aqueles descendentes que dean dereito á aplicación do mínimo por descendentes  no artigo 58 da Lei do IRPF :

 • O importe da dedución deberá minorarse, por cada descendente, na cantidade correspondente ás bolsas e axudas obtidas no período impositivo procedente da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia ou de calquera outra Administración Pública, que cubra a totalidade ou parte dos gastos por adquisición de material escolar ou libros de texto.