Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento ou adopción

Normativa: Art. 1. Nove  Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Contías da dedución

Os contribuíntes poderán deducir, por cada fillo nado ou adoptado no período impositivo en que se produza o nacemento ou a adopción, as seguintes cantidades:

 •  100 euros se se trata do primeiro fillo.

 •  200 euros se se trata do segundo fillo.

 •  300 euros se se trata do terceiro fillo ou sucesivos.

Requisitos e outras condicións de aplicación

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , suma dos recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere :

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 50.000 euros en declaración conxunta.

 • Cando os fillos nados ou adoptados no período impositivo convivan con ambos os dous proxenitores ou adoptantes e estes sexan declarantes con dereito á aplicación da dedución, o importe da mesma practicarase por metade na declaración de cada un dos proxenitores ou adoptantes, non sendo que estes tributen presentando unha única declaración conxunta, en cuxo caso aplicarase na mesma a totalidade do importe que corresponda por esta dedución.

  Se un dos proxenitores ou adoptantes cos que convive o fillo biolóxico ou adoptado e que tributa de forma individual non cumpre o requisito do límite de base impoñible, o importe íntegro da dedución poderá aplicara o outro proxenitor ou adoptante que o cumpra.

 • No caso de que o número de fillos de cada proxenitor ou adoptante dea lugar á aplicación dun importe diferente, ambos os dous aplicaranse a dedución que corresponda en función do número de fillos preexistentes.

  Se dandose esta circunstancia a declaración for conxunta, a dedución será a suma do que a cada un correspondería se a declaración fóra individual, segundo o indicado no parágrafo anterior.