Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para contribuíntes con discapacidade

Normativa: Art. 1. Dez  Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • 100 euros por cada contribuínte que teña  acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

    Nota : con respecto á  acreditación do grao de discapacidade  teñase en conta o que se dispón no artigo 72 Regulamento do IRPF que se comenta no capítulo 14 deste manual ao falar de mínimo por discapacidade.

  • Que a suma  das bases impoñibles  xerais  e do aforro  do contribuínte, recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

    • - 19.000 euros en tributación individual.

    • - 24.000 euros en tributación conxunta.