Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista

Normativa: Art. 1. Sete  Texto Refundido das disposicións legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Contía e límite máximo da dedución

  • O 20 por 100 das cantidades investidas no exercicio na adquisición de accións como consecuencia de acordos de ampliación de capital subscrita por medio do segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista, aprobado por acordo do Consello de ministros do 30 de decembro de 2005.

  • O límite de dedución aplicable é de 10.000 euros.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • A participación conseguida polo contribuínte na sociedade obxecto do investimento non pode ser superior ao 10 por 100 da súa capital social.

  • As accións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período de dous anos, como mínimo.

  • A sociedade obxecto do investimento debe ter o domicilio social e fiscal na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia, e non debe ter como actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto polo artigo 4.Oito. Dous. a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  • Os requisitos indicados nos anteriores puntos primeiro e terceiro deberán cumprirse durante todo o prazo de dous anos, como mínimo, de mantemento indicado no punto segundo, contado desde a data de adquisición da participación.

  • As operacións en que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura pública, en que se debe especificar a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.

  • A aplicación da dedución requirirá a comunicación previa á Administración rexional na forma que regulamentariamente se determine.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento dos requisitos anteriores comporta a perda do beneficio fiscal, de conformidade coa normativa estatal reguladora do IRPF.

Incompatibilidade

A presente dedución resultará incompatible, para os mesmos investimentos, coa dedución autonómica "Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" anteriormente comentada.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica de Aragón, Galicia, Madrid ou Murcia por investimentos en entidades que cotizan no Mercado Alternativo Bolsista" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade e, se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en entidades que cotizan no Mercado Alternativo Bolsista no recadro correspondente.