Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por acceso a Internet para os mozos emancipados

Normativa: Art. 32.9 Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía e condicións para a aplicación da dedución

 • O 30 por 100 do importe dos gastos anuais facturados e pagos ás empresas subministradoras, cando se cumpran as seguintes condicións:

  1. Que o contribuínte teña a consideración de "mozo emancipado" para os efectos desta dedución, tendo esta consideración aquel contribuínte que non cumprise os 36 anos de idade á finalización do período impositivo.

  2. Que o contribuínte subscriba durante o exercicio un contrato de acceso a Internet para a súa vivenda habitual.

   Para que a vivenda teña o carácter de habitual deberán cumprirse os requisitos establecidos no artigo 68.1.3.º da Lei do IRPF, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012; e no artigo 54 do Regulamento do IRPF, e, en particular, no tocante á o concepto de vivenda habitual, prazo de ocupación e requisitos de permanencia na mesma, entre outros.

  Importante: en ningún caso deberán estar vinculados a unha actividade económica os contratos de acceso a Internet.

 • O 40 por 100 do importe dos gastos anteriores para aqueles contribuíntes en que, cumprindose as condicións esixidas, concorra algunha das seguintes circunstancias:

  1. Que se trate de mozos que constitúan unidades familiares monoparentais.

  A unidade familiar monoparental é a definida no artigo 82.1.2º da Lei do IRPF, que se comenta no Capítulo 2 deste manual.

  2. Teñan a súa residencia habitual nun dos pequenos municipios de La Rioja que se relacionan  no apartado correspondente  ao final  das deducións autonómicas desta Comunidade Autónoma.

Importante: neste último caso o contribuínte deberá consignar no recadro [1204] do anexo B.6 da declaración, o código correspondente ao pequeno municipio en que estea situada a vivenda, conforme á  relación de municipios  de La Rioja con dereito a esta dedución que pode consultar no seu correspondente apartado.

 • Cando as circunstancias esixidas no punto anterior non se dean durante todo o período impositivo, a porcentaxe do 40 por 100 será aplicable ás cantidades satisfeitas durante a parte do mesmo en que se dea algunha delas .

Ámbito de aplicación temporal da dedución

Esta dedución poderá aplicarse unha única vez por vivenda e por contribuínte, independentemente do réxime de ocupación da citada vivenda.

Requisitos para a aplicación da dedución

Ademais, deberanse cumprir os seguintes requisitos:

 • O contribuínte deberá dispor da vivenda habitual en réxime de propiedade ou arrendamento.

  O cumprimento do período mínimo de permanencia de tres anos que se require para considerar a vivenda como habitual solo esíxese en caso de vivenda en propiedade, non en caso de arrendamento.

 • O contrato deberá subscribirse cunha antelación mínima de 6 meses á data de devindicación do imposto e deberá manterse, polo menos, ata a devandita data.

  Ten que subscribirse un contrato de alta de acceso a Internet, sen que sexa válido o simple cambio de titularidade do contrato ou de modalidade de tarifa.

 • O contrato deberá constar a nome do contribuínte con dereito a dedución.

 • No caso de que convivan na mesma vivenda habitual máis dun contribuínte con dereito á dedución, a mesma será rateada entre todos eles.

 • En ningún caso os titulares dos contratos e a vivenda deberán estar vinculados a unha actividade económica. Así, ningún dos titulares do contrato de acceso a Internet poderá aplicar a dedución cando un deles realice na vivenda unha actividade económica, aínda que tamén constitúa a súa residencia habitual.

 • Que a base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non exceda das seguintes cantidades:

  • - 18.030 euros en declaración individual.

  • - 30.050 euros en declaración conxunta.

  Sempre que, ademais, a base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non supere 1.800 euros.

  O importe da base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o reflectido no recadro [0500] da declaración.

  Pola súa banda, o importe da base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o que aparece reflectido no recadro [0510] da declaración.