Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Pola adquisición, construción ou rehabilitación de vivenda habitual en pequenos municipios de La Rioja

Normativa: Art. 32.2  Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía e límite máximo da dedución

 • O 5 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio na adquisición, rehabilitación ou construción da vivenda habitual ##2##nos pequenos municipios que máis adiante detállanse.

 • O límite máximo de dedución aplicable é de 452 euros por declaración.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte teña a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma de La Rioja .

 • Que o contribuínte adquirise, rehabilitado ou iniciado a construción da vivenda a partir do 1 de xaneiro de 2017.

 • Que a vivenda constitúa a vivenda habitual do contribuínte .

 • Que a vivenda estea situada nalgún dos pequenos municipios de La Rioja que se relacionan ao final das deducións autonómicas desta Comunidade Autónoma.

Base máxima da dedución

A base máxima anual desta dedución será de 9.040 euros

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • Para que a devandita vivenda teña o carácter de habitual deberán cumprirse os requisitos establecidos no artigo 68.1.3.º da Lei do IRPF, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012, e no artigo 54 do Regulamento, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012, e, en particular, no tocante á o concepto de vivenda habitual, prazo de ocupación e requisitos de permanencia na mesma, entre outros.

 • Os conceptos de adquisición, construción e rehabilitación de vivenda habitual serán os definidos no artigo 55 do Regulamento do IRPF, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012.

 • Para poder aplicar a dedución por investimento en vivenda, calquera que sexa o contribuínte beneficiario da medida, requírese que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período da imposición exceda do valor que guindase a súa comprobación ao comezo do mesmo, polo menos na contía dos investimentos realizados, sen computar os intereses e demais gastos de financiamento.

  Con esta finalidade, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentado durante o período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final do mesmo sigan formando parte do patrimonio do contribuínte nin tampouco o incremento patrimonial obtido por feitos impoñibles suxeitos ao Imposto de Sucesións e Doazóns.

Consignación na declaración do código correspondente ao municipio

Os contribuíntes deberán consignar no recadro [1067] do anexo B.6 da declaración, o código correspondente ao municipio en que estea situada a vivenda, conforme á  relación de municipios  de La Rioja con dereito a esta dedución que pode consultar no seu correspondente apartado.