Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición de vehículos eléctricos novos

Normativa: Art. 32.7  Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo pola adquisición de vehículos eléctricos novos sempre que corresponda a algunha das categorías que se relacionan a continuación.

Só terá dereito á dedución o adquirente que figure no documento xustificativo da compra.

Atención: só poderá aplicarse esta dedución  pola adquisición dun  vehículo  por persoa e no período impositivo no que se matricule o vehículo cuxa adquisición xera o dereito a aplicar a dedución.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Ten que tratarse de vehículos non afectos a actividades profesionais ou empresariais do adquirente.

 • O importe de adquisición do vehículo non pode superar os 50.000 euros.

 • Os vehículos teñen que pertencer a algunha das seguintes categorías definidas na Directiva 2007/46/CE do Parlamento e do Consello, do 5 de setembro de 2007, e no Regulamento (UE ) 168/2013 do Parlamento e do Consello, do 15 de xaneiro de 2013:

  Atención: teñase en conta, respecto das categorías M1 e N1, que a Directiva 2007/46/CE do Parlamento e do Consello, do 5 de setembro de 2007 foi derrogada polo Regulamento (UE) 2018/858 do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de maio de 2018.

  1. Turismos M1: Vehículos de motor concibido e fabricado principalmente para o transporte de persoas e o seu equipaxe, que teñan, ademais do asento do condutor, oito prazas como máximo.

  2. Furgonetas ou camións lixeiros N1: Vehículos de motor concibido e fabricado prin­cipalmente para o transporte de mercadorías cuxa masa máxima non sexa superior a 3,5 toneladas.

  3. Ciclomotores L1e: Vehículos de dúas rodas cunha velocidade máxima por construción non superior a 45 km/h e potencia continua nominal non superior a 4 kW.

  4. Triciclos L2e: Vehículos de tres rodas cunha velocidade máxima por construción non superior a 45 km/h e potencia continua nominal non superior a 4 kW.

  5. Cuadriciclos lixeiros L6e: Cuadriciclos lixeiros cuxa masa en baleiro sexa inferior ou igual a 350 kg, non incluída a masa das baterías, cuxa velocidade máxima por construción sexa inferior ou igual a 45 km/h, e potencia máxima inferior ou igual a 4 kW.

  6. Cuadriciclos pesados L7e: Cuadriciclos cuxa masa en baleiro sexa inferior ou igual a 400 kg (550 kg para vehículos destinados ao transporte de mercadorías), non incluída a masa das baterías, e potencia máxima inferior ou igual a 15 kW.

  7. Motocicletas L3e: Vehículos de dúas rodas sen sidecar cun motor de cilindrada superior a 50 cm³ e / ou cunha velocidade máxima por construción superior a 45 km/h.

  8. Categoría L5e: Vehículos de tres rodas simétricas cun motor de cilindrada superior a 50 cm³ e / ou cunha velocidade máxima por construción superior a 45 km/h.

  9. Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.

 • Cando o vehículo adquirido pertenza ás categorías M e N (Turismos M1 e Furgonetas ou camións lixeiros N1) ten que tratarse dalgún dos seguintes tipos vehículos eléctricos:

  1. Vehículos propulsados por motores de combustión interna que poidan utilizar combustibles fósiles alternativos homologados como GLP /Autogas, Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL) ou bifuel gasolina gas.

  2. Eléctricos puros (BEV).

  3. Eléctricos de autonomía estendida (REEV), propulsados totalmente mediante motores eléctricos.

 • Cando o vehículo adquirido pertenza ás categorías L e bicicletas eléctricas deben estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos, e estar homologados como vehículos eléctricos.

  Ademais:

  • As motocicletas eléctricas (categorías L3e e L5e) deberán ter baterías de litio cunha potencia igual ou superior a 3 kW/h e unha autonomía mínima en modo eléctrica de 70 km.

  • As bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico deberán ter baterías de litio e cumprir coas prescricións das normas harmonizadas que resulten de aplicación e en particular a Norma UNE-EN 15194:2009.

Límite máximo

O importe máximo deducible por declaración será de:

 • 300 euros para os vehículos indicados no apartado anterior agás as bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.

 • 225 euros as bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico

Atención: teñase en conta que a dedución total aplicada na declaración (conxunta ou individual) non  pode exceder do límite máximo establecido para a categoría do vehículo de que se trate. Cando cada un do cónxuxes adquirise un vehículo de  diferente categoría (bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico e resto) o importe máximo deducible na declaración conxunta non poderá superar 300 euros.