Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda habitual para contribuíntes menores de 36 anos

Normativa: Art. 32.12  Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía e límite da dedución

1. En xeral

 • O 10 por 100 das cantidades non subvencionadas satisfeitas no exercicio para o alugamento da vivenda habitual.

 • O importe máximo anual será de 300 euros por contrato de arrendamento, tanto en tributación individual como en conxunta.

2. Para contribuíntes residentes en pequenos municipios

 • O 20 por 100 das cantidades non subvencionadas satisfeitas no exercicio para o alugamento da vivenda habitual, desde que a vivenda habitual se encontre situada nun dos pequenos municipios de La Rioja que se relacionan ao final das deducións autonómicas desta Comunidade Autónoma.

  Importante: neste último caso o contribuínte deberá consignar no recadro [1205] do anexo B.6 da declaración, o código correspondente ao pequeno municipio en que estea situada a vivenda, conforme á  relación de municipios  de La Rioja con dereito a esta dedución que pode consultar no seu correspondente apartado.

 • O importe máximo anual será de 400 euros por contrato de arrendamento, tanto en tributación individual como en conxunta.

Atención: se hai contratos relativos a vivendas situadas nos pequenos municipios e outros sobre vivendas situadas noutros municipios, ás deducións relativas a cada un dos tipos de contrato se lles aplicará o seu respectivo límite (400 ou 300 euros), e a dedución total aplicada non poderá exceder de 400 euros, tanto en tributación individual como na conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte non cumprise os 36 anos de edad á data de devindicación do imposto.

  En caso de tributación conxunta o requisito da idade terá que cumpriro polo menos un do cónxuxes.

 • Que se trate do arrendamento da vivenda habitual do contribuínte, ocupada efectivamente polo mesmo e localizada no territorio da Comunidade Autónoma de La Rioja.

 • Que o contribuínte sexa titular dun contrato de arrendamientou polo que se presentase o correspondente modelo do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

  No suposto de matrimonios en réxime de gananciais, a dedución corresponderá ao cónxuxes por partes iguais, aínda que o contrato de arrendamento conste só a nome dun deles .

 • Que o contribuínte non teña dereito durante o mesmo período impositivo a dedución algunha por investimento en vivenda habitual.

 • Que a base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non exceda das seguintes cantidades:

  • - 18.030 euros en declaración individual.

  • - 30.050 euros en declaración conxunta.

  Sempre que, ademais, a base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non supere 1.800 euros.

  O importe da base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o reflectido no recadro [0500] da declaración.

  Pola súa banda, o importe da base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o que aparece reflectido no recadro [0510] da declaración.

 • Cando dous contribuíntes teñan dereito á aplicación da dedución , o importe total, sen exceder do límite máximo establecido por contrato de arrendamento (400 euros para contratos de arrendamento  de  vivendas situadas nos pequenos municipios e 300 euros para  contratos de arrendamento de vivendas situadas noutros municipios), ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

 • A práctica desta dedución quedará condicionada á súa xustificación documental (sexa mediante o contrato de arrendamento e xustificante das  transferencias bancarias, recibos de pagamento ou calquera outra proba admitida en dereito)

Importante : os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento de Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears , Canarias, Cantabria, Castela-A Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Rexión  de Murcia, La Rioja e Comunitat Valenciana "do Anexo B.8  do modelo da declaración en que, ademais dos datos necesarios para cuantificar  a dedución, deberá facerse constar o NIF /NIE do arrendador da vivenda e, se existe, o do segundo arrendador; se é o caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase tamén unha X.