Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades investidas en adquisición ou construción de vivenda habitual para mozos

Normativa: Disposición transitoria primeira.b)  Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía da dedución

 • O 3 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio cando se dean as seguintes circunstancias:

  1. Que se destinen á adquisición dunha vivenda

  2. Que a vivenda, radicando na Comunidade Autónoma de La Rioja, constitúa ou vaia a constituír a residencia habitual do contribuínte

  3. Que se trate de contribuíntes que teñan a consideración de "mozos", entendendose como tales  os contribuíntes que non cumprisen os 36 anos de idade á finalización do período impositivo (normalmente, o 31 de decembro).

 • O 5 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio no exercicio, cando dandose as circunstancias anteriores, a base liquidable xeral da contribuínte sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non exceda das seguintes cantidades:

  • - 18.030 euros en declaración individual.

  • - 30.050 euros en declaración conxunta.

  Sempre que, ademais, a base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non supere 1.800 euros.

  O importe da base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do   IRPF  é o reflectido no recadro  [0500] da declaración.

  Pola súa banda, o importe da base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o que aparece reflectido no recadro  [0510] da declaración.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Deben cumprirse l vos mesmos criterios que esixe a disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF para ter dereito á aplicación do réxime transitorio da dedución estatal por investimento en adquisición ou construción de vivenda habitual.

  En concreto, terán dereito á presente dedución os seguintes contribuíntes:

  1. Os que adquirisen a súa vivenda habitual antes do 1 de xaneiro de 2013.

  2. Os que satisfixesen cantidades con anterioridade á devandita data para a construción da mesma.

   Neste último suposto, agás as  ampliacións excepcionais contempladas na normativa do IRPF en vigor a 31 de decembro de 2012, as obras deberán finalizar antes do prazo de catro anos desde o inicio do investimento, conforme ao réxime de dedución aplicable en caso de construción de vivenda habitual.

  3. Os contribuíntes que satisfixesen cantidades con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 por obras de ampliación da vivenda habitual, sempre que as citadas obras estean terminadas antes do 1 de xaneiro de 2017.

 • En todo caso, resultará necesario que o contribuínte practicase a dedución por investimento en vivenda habitual nun período impositivo reportado antes do 1 de xaneiro de 2013, non sendo que non puidésena practicar aínda porque o importe investido na mesma non superase as cantidades investidas en vivendas anteriores, na medida que fosen obxecto de dedución e, se é o caso, o importe das ganancias patrimoniais exentas por reinvestimento. Deben cumprirse os mesmos criterios que esixe a disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF para ter dereito á aplicación do réxime transitorio da dedución estatal por investimento en adquisición ou construción de vivenda habitual. En concreto:

 • Ademais, deberán cumprirse todos os requisitos establecidos, con carácter xeral, na normativa estatal reguladora do IRPF, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012, sobre os conceptos de vivenda habitual, adquisición da mesma e elementos que integran a base da dedución aplicable, así como sobre comprobación da situación patrimonial do contribuínte ao finalizar o período da imposición.

 • A base máxima anual das deducións autonómicas para adquisición de vivenda e de segunda vivenda no medio rural virá constituída polo importe resultante de minorar a cantidade de 9.040 euros naquelas cantidades que constitúan para o contribuínte base da dedución por investimento en vivenda habitual contemplada na normativa estatal, sempre que o contribuínte teña dereito á aplicación do réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda habitual prevista na disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF, excluídas, se é o caso, as cantidades destinadas a obras de adecuación da vivenda habitual por razón de discapacidade.

 • En caso de tributación conxunta, só poderán beneficiarse desta dedución os contribuíntes integrados na unidade familiar que teñan a consideración de "mozo" nos termos anteriormente comentados, polas cantidades efectivamente investidas por eles.

  Importante: aqueles mozos que adquirisen ou rehabilitado a súa vivenda antes do día 1 de xaneiro de 2013 deberán seguir aplicando a presente dedución en vez da dedución por investimento en vivenda habitual de mozos menores de 36 anos que é incompatible con esta.