Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

4. Por doazón de bens culturais polos seus autores ou creadores e os seus herdeiros

Normativa: Art. 32.14.e) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía e límites da dedución

  • O 20 por 100 do importe a que ascenda a valoración dos bens culturais de calidade garantida que fosen doados durante o exercicio polos autores e creadores de bens culturais e os seus herdeiros, ou sobre os que se constitúa por estes un dereito real de usufruto ou depósito temporal sen contraprestación en favor das institucións culturais da Comunidade Autónoma de La Rioja.

  • Límites

    O importe máximo desta dedución non poderá superar os seguintes límites:

    • Límite da dedución aplicable por contribuínte: 500 euros anuais.

    • Límite aplicable á suma das deducións por doazóns irrevogables, puras e simples en materia de mecenado do artigo 32.14 da Lei 10/2017: 30 por 100 da cota íntegra autonómica do suxeito pasivo.

Condicións para a aplicación da dedución

Corresponde á Consellaría competente en materia de Cultura aceptar as citadas doazóns, usufrutos e depósitos, segundo o que se dispón no artigo 50.2 da Lei 11/2005, do 19 de outubro, de Patrimonio da Comunidade Autónoma de La Rioja. A devandita valoración levarase a cabo de conformidade coas regras contidas no artigo 18 da Lei 49/2002, do 23 de decembro.

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible coas deducións “Por doazóns para a promoción e estímulo das actividades de fomento de mecenado” e “Por doazóns para a investigación, conservación, restauración, rehabilitación, consolidación, difusión, exposición e adquisición de bens de interese cultural do Patrimonio Histórico de La Rioja ".