Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Por doazóns a empresas culturais

Normativa: Art. 32.14.d) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía e límites da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades doadas durante o exercicio a empresas culturais con fondos propios inferiores a 300.000 euros con domicilio fiscal no territorio da Comunidade Autónoma de La Rioja, para ser empregados no desenvolvemento das seguintes actividades:

  1. A cinematografía, as artes audiovisuais e as artes multimedia.

  2. As artes escénicas, a música, a danza, o teatro e o circo.

  3. As artes plásticas ou belas artes, a fotografía e o deseño.

  4. O libro, a lectura e as edicións literarias, fonográficas e cinematográficas, en calquera soporte ou formato, incluíndo o libro e a lectura.

  5. As relacionadas coa investigación, documentación, conservación, restauración, recuperación, difusión e promoción do patrimonio cultural material e inmaterial de La Rioja.

  6. O folclore e as tradicións populares de La Rioja, especialmente a música popular e as danzas tradicionais.

  7. As artes aplicadas como a xoiaría e cerámica artesanal.

 • Límite máximo

  O importe máximo desta dedución non poderá superar os seguintes límites:

  • Límite da dedución aplicable por contribuínte: 500 euros anuais.

  • Límite aplicable á suma das deducións por doazóns irrevogables, puras e simples en materia de mecenado do artigo 32.14 da Lei 10/2017: 30 por 100 da cota íntegra autonómica do suxeito pasivo.

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible coas deducións “Por doazóns para a promoción e estímulo das actividades de fomento de mecenado” e “Por doazóns para a investigación, conservación, restauración, rehabilitación, consolidación, difusión, exposición e adquisición de bens de interese cultural do Patrimonio Histórico de La Rioja ".