Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Por doazóns para a investigación, conservación, restauración, rehabilitación, consolidación, difusión, exposición e adquisición de bens de interese cultural do Patrimonio Histórico de La Rioja

Normativa: Art. 32.14.b) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía e límites da dedución

  • O 15  por 100 das cantidades doadas durante o exercicio para a investigación, conservación, restauración, rehabilitación, consolidación, difusión, exposición e adquisición de bens situados no territorio da Comunidade Autónoma de La Rioja cuxa titularidade sexa da Administración pública da Comunidade Autónoma de La Rioja, e / ou que fosen declarados expresos e individualizadamente bens de interese cultural e inscrito como tales no Inventario de Patrimonio Histórico de La Rioja.

  • Límites:

    O importe máximo desta dedución, non poderá superar os seguintes límites:

    • Límite conxunto coa dedución por doazóns  para a promoción e estímulo das actividades de fomento de mecenado previsto no artigo 32.14.a) da  Lei 10/2017 : 500 euros anuais tanto en tributación individual como en conxunta.

    • Límite aplicable á suma das deducións por doazóns irrevogables, puras e simples en materia de mecenado do artigo 32.14 da Lei 10/2017: 30 por 100 da cota íntegra autonómica do suxeito pasivo.

Condicións específicas para a aplicación da dedución

Aos efectos de aplicar esta dedución equipásense ás doazóns monetarias as doazóns ou achegas de medios materiais.

O valor das doazóns ou achegas de medios materiais calcularase de conformidade cos criterios de valoración contida no artigo 18 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible coas deducións “Por doazóns a empresas culturais” e “Por doazón de bens culturais polos seus autores ou creadores e os seus herdeiros".