Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Por doazóns para a promoción e estímulo das actividades de fomento de mecenado

Normativa: Art. 32.14.a) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Importante:a Resolución 473/2022, do 23 de marzo, da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría de Facenda e Administración Pública, pola que se dispón a publicación do Acordo de Consello de Goberno do 23 de marzo de 2022, polo que se aproba a estratexia de Mecenado en relación á crise humanitaria de Ucraína (BOR 24-03-2022), declara como actividade de Mecenado as doazóns que se efectúen aos beneficiarios contidos no artigo 3 da Lei 3/2021, do 28 de abril de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja, cuxa actuación e altruísmo estea en relación coa crise bélica e humanitaria de Ucraína e establece que tales doazóns darán dereito a esta dedución do artigo 32.14.a) da Lei 10/2017.

Contía e límites da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades doadas  durante o exercicio para a promoción e estímulo das actividades previstas no artigo 1 da Lei 3/2021, do 28 de abril, de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja e recollidas na Estratexia Rexional de Mecenado.

  Estas actividades son as culturais, de investigación científica, desenvolvemento e innovación tecnolóxica ou do deporte, e outras actividades que persigan fins de interese xeral dos previstos nos apartados 7 e 8 do artigo 2 da Lei 3/2021, do 28 de abril, de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja, no ámbito da Comunidade Autónoma de La Rioja.

  Outras actividades que persigan fins de interese xeral dos previstos nos apartados 7 e 8 do artigo 2 da Lei 3/2021 son:

  • os de defensa dos dereitos humanos, das vítimas do terrorismo e actos violentos, os de asistencia e inclusión social, cívicos, educativos, culturais, científicos, deportivos, sanitarios, laborais, de fortalecemento institucional, de cooperación para o desenvolvemento, de promoción do voluntariado, de promoción da acción social, defensa do medio ambiente, de protección do patrimonio artístico e histórico, de promoción e atención ás persoas en risco de exclusión por razóns de discapacidade, xénero, orientación sexual, económicas ou culturais, de promoción dos valores constitucionais e defensa dos principios democráticos, de fomento da tolerancia, de fomento da economía social, de desenvolvemento da sociedade da información, de investigación científica, desenvolvemento ou innovación e de transferencia da mesma cara ao tecido produtivo como elemento impulsor da produtividade e competitividade empresarial.

  • a investigación vinculada á lingua castelá, como parte esencial da cultura, e as actividades desenvolvidas pola Fundación San Millán, o Centro Internacional de Investigación da Lingua Española e Dialnet.

 • Límites:

  O importe máximo desta dedución non poderá superar os seguintes límites:

  • Límite conxunto coa dedución por doazóns para a investigación, conservación, restauración, rehabilitación, consolidación, difusión, exposición e adquisición de bens de interese cultural do Patrimonio Histórico de La Rioja prevista no artigo 32.14.b)  da Lei 10/2017 : 500 euros anuais tanto en tributación individual como en conxunta.

  • Límite aplicable á suma das deducións por doazóns irrevogables, puras e simples en materia de mecenado do artigo 32.14 da Lei 10/2017: 30 por 100 da cota íntegra autonómica do suxeito pasivo

Condicións específicas para a aplicación da dedución

Aos efectos de aplicar esta dedución equipásense ás doazóns monetarias as doazóns ou achegas de medios materiais.

O valor das doazóns ou achegas de medios materiais calcularase de conformidade cos criterios de valoración contida no artigo 18 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

Incompatibilidade

Esta dedución será incompatible coas deducións “Por doazóns a empresas culturais” e “Por doazón de bens culturais polos seus autores ou creadores e os seus herdeiros".

Non obstante, se se presenta unha declaración conxunta e o cónxuxes tivesen dereito a deducións diferentes que fosen incompatibles entre si, poderán aplicarse ambas as dúas nunha mesma declaración, sempre que o dereito a cada unha das deducións incompatibles corresponda diferenciada e individualmente a cada cónxuxe.

No caso de doazóns feitas con cargo á sociedade de gananciais, só poderá aplicarse a dedución de seu 50 por 100 o cónxuxe que non teña dereito a outra dedución incompatible coa anterior. Poderase optar pola máis favorable.