Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

6. Xustificación documental

Normativa: Art. 32.14.h) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

As persoas e entidades beneficiarias das distintas formas de mecenado a que se refiren as deducións anteriores deberán remitir á consellaría competente en materia de Facenda información sobre as certificacións emitidas das doazóns e achegas deducibles percibidas durante cada ano natural, en que, ademais dos seus datos de identificación, deberá constar a seguinte información referida aos doadores e aportantes:

  1. Nome e apelidos, razón ou denominación social.
  2. Número de identificación fiscal.

  3. Importe da doazón ou achega. No caso de que sexan en especie, valoración do doado ou achegado.

  4. Referencia a se a doazón ou achega percíbese para os acontecementos de excepcional interese rexional aos que fai referencia o artigo 9 da Lei de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja.

  5. Indicación da dedución á que dá dereito o donativo.

Esta información presentarase durante o mes de xaneiro de cada ano, en relación coas doazóns percibidas no ano inmediato anterior, e deberá presentarse en soporte directamente lexible por ordenador ou medios electrónicos, de acordo coas especificacións aprobadas regulamentariamente.

As obrigas derivadas desta letra non se aplicarán no caso de que xa sexan obxecto de declaración ante a Administración tributaria do Estado en cumprimento doutra normativa de alcance estatal.

Con esta finalidade, o Goberno de La Rioja solicitará á Axencia Estatal de Administración Tributaria a subministración da devandita información.

Mentres dito subministración de información non estea regulado, as persoas e entidades beneficiarias de mecenado que achegasen a información esixida nesta disposición á Administración tributaria do Estado, deberán achegar unha copia da devandita declaración ante a Administración autonómica na forma e prazos previstos regulamentariamente.