Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

5. Requisitos comúns para a aplicación das deducións

Normativa: Art. 32.16 Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

  • A cota líquida autonómica non poderá guindar un resultado negativo como consecuencia do resultado das operacións derivadas da aplicación destas deducións e da dedución das cantidades destinadas a investigación, conservación, restauración, rehabilitación ou consolidación de bens que formen parte do patrimonio histórico de La Rioja.

  • Estas deducións resultarán incompatibles co crédito fiscal recoñecido en virtude da doazón que dá dereito á dedución a que se refire a Lei de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja, en tanto o referido crédito fiscal permaneza vixente.

    Debe terse en conta que a Lei 3/2021, do 28 de abril, de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja no seu artigo 8, modificado polo artigo 3.Un da Lei 7/2021, do 27 de decembro (BOR  28-12-2021), define o  crédito fiscal como "aquelas cantidades recoñecidas pola Administración da Comunidade Autónoma de La Rioja a favor dos contribuíntes que poidan ser utilizadas polos mesmos para satisfacer o pagamento dos tributos propios da Comunidade Autónoma". 

    Pola súa banda, o crédito fiscal ao que vai referida a incompatibilidade con esta dedución é o previsto no artigo 9 da citada Lei de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja que dispón que a Comunidade Autónoma de La Rioja recoñecerá un crédito fiscal a favor das persoas doadores polo 25 por 100 dos convenios de colaboración empresarial ou dos importes monetarios doados a favor da Comunidade Autónoma, sempre que se destinen ao financiamento de programas de gasto ou actuacións desenvolvidas polo seu sector público que teñan por obxecto a promoción de calquera das actividades previstas no artigo 1 da devandita lei ou o establecemento de bolsas para cursar estudos.

    Finalmente indicar no referente á vixencia deste crédito fiscal que o artigo 11 da Lei 3/2021, do 28 de abril, de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja sinala que estes créditos fiscais recoñecidos pola Comunidade Autónoma de La Rioja terán unha vixencia de dez anos, contados a partir da data de recoñecemento dos mesmos.