Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos en escolas infantís, centros de educación infantil ou persoal contratado para o coidado de fillos de 0 a 3 anos para contribuíntes que fixen a súa residencia habitual en pequenos municipios de La Rioja

Normativa: Art. 32.3  Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía e límite máximo da dedución

 • O 30 por 100 dos gastos en escolas infantís, centros infantís ou persoais contratado para o coidado de fillos de 0 a 3 anos.

  Con esta finalidade entenderanse por gastos as cantidades satisfeitas a escolas ou centros de educación infantil polos seguintes conceptos:

  • - a preinscrición e matrícula de menores de 3 anos,

  • - a asistencia, en horario xeral e ampliado, e

  • - a alimentación.

  Sempre que non teñan para o contribuínte a consideración de rendementos do traballo en especie exenta por aplicación do que se dispón no artigo 42.3. b) ou d) da Lei do IRPF, é dicir, por:

  • - A contratación directa ou indirectamente por empresas ou empregadores do servizo de primeiro ciclo de educación infantil para os fillos dos seus traballadores en gardarías ou centros de educación infantil autorizados [Art, 42.3.b) Lei IRPF].

  • - A prestación do servizo de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional por centros educativos autorizados, aos fillos dos seus empregados, con carácter gratuíto ou por prezo inferior ao normal de mercado [Art. 42.3.d) Lei IRPF].

 • A base desta dedución terá como límite para cada fillo o importe total do gasto efectivo non subvencionado satisfeito no exercicio á escola ou centro de educación infantil.

 • O límite máximo de dedución aplicable é de 600 euros por menor.

  En caso de declaracións individuais, o límite máximo ratearase por partes iguais entre os proxenitores con dereito á súa aplicación.

  O rateo das cantidades abonadas e do límite máximo da dedución só poden ter lugar cando ambos os dous proxenitores poidan aplicar o mínimo por descendentes polo fillo que orixina o gasto.

  No caso de parellas de feito o rateo das cantidades abonadas e do límite máximo da dedución terá lugar cando un dos seus membros presenta declaración conxunta cos fillos menores de idade e o outro presenta declaración individual, sempre que ambos os dous teñan dereito ao mínimo por descendentes.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte dentro do período impositivo fixe a súa residencia habitual nun dos pequenos municipios de La Rioja que se relacionan ao final das deducións autonómicas desta Comunidade Autónoma, e resida no municipio a data de devindicación do impues­to .

 • Que o contribuínte á data de devindicación do imposto conviva co menor de tres anos e teña dereito ao mínimo por descendentes.

  A aplicación desta dedución vai unida ao mínimo por descendentes. Polo tanto, independentemente de quen satisfaga os gastos e do réxime económico matrimonial, aplicarase a ambos os dous proxenitores, rateandose entre eles os importes totais satisfeitos e o límite máximo da dedución. Pola contra, se só un dos pais tivese dereito ao mínimo por descendentes este aplicará a dedución pola totalidade das cantidades satisfeitas co límite máximo de 600 euros.

  No caso de falecemento dun dos proxenitores con dereito ao mínimo por descendentes, aplicarase o 50 por 100 de dedución a cada un dos proxenitores ata agora de falecemento e posteriormente a dedución sobre a totalidade do abonado ao cónxuxe supérstite. A suma do conxunto de todas as deducións non poderá superar 600 euros nin a dedución aplicable polo falecido pode exceder de 300 euros por cada fillo “común”.

 • Que o ou os proxenitores exerzan unha actividade, por conta propia ou allea, fóra do domicilio familiar, polo menos durante o período en que o menor se encontre escolarizado ou contratado o persoal destinado ao seu coidado.

  Se os proxenitores exercen unha actividade fóra do domicilio familiar só durante unha parte do período en que se encontre contratado o persoal destinado ao seu coidado, poderase aplicar a dedución polas cantidades satisfeitas durante a parte do mesmo en que se cumpra o requisito de realización dunha actividade.

  Para que se entenda cumprido o requisito de realizar unha actividade por conta allea cómpre que a actividade sexa remunerada. No caso de actividade por conta propia cómpre que-por calquera medio de proba - demóstrese o exercicio da devandita actividade.

  Enténdese cumprido o requisito de realización dunha actividade por conta propia cando a mesma realícese a través dunha entidade en réxime de atribución de rendas

 • Que o menor estea matriculado nunha escola ou centro infantil de La Rioja, polo menos a metade da xornada establecida, ou ben se acredite a existencia dunha persoa con contrato laboral e alto en Seguridade Social no epígrafe correspondente a Empregados do fogar-coidador de familias ou similar para o coidado dos menores.

 • Que a base liquidable xeral sometida a tributación, segundo  o artigo 50 da Lei do IRPF, non exceda das seguintes cantidades:

  • - 18.030 euros en declaración individual.

  • - 30.050 euros en declaración conxunta.

  Sempre que, ademais, a base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non supere 1.800 euros.

  O importe da base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o reflectido no recadro [0500] da declaración.

  Pola súa banda,  o importe da base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o que aparece reflectido no recadro [0510] da declaración.

Consignación na declaración do código correspondente ao municipio

Os contribuíntes deberán consignar no recadro [1071] do anexo B.6 da declaración,  o código correspondente ao municipio en que estea situada a vivenda, conforme á  relación de municipios  de La Rioja con dereito a esta dedución que pode consultar no seu correspondente apartado.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o NIF da persoa empregada do fogar, escola, centro ou gardaría infantil no recadro [1070] da declaración.