Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cada fillo de 0 a 3 anos en escolas infantís ou centros de educación infantil de calquera municipio de La Rioja

Normativa: Art. 32.6  Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contías e límites máximos da dedución

 • O 20 por 100 dos gastos de escolarización non subvencionado por  cada fillo de 0 a 3 anos

  Con esta finalidade entenderanse por gastos de escolarización as cantidades satisfeitas a escolas ou centros de educación infantil polos seguintes conceptos:

  • - a preinscrición e matrícula de menores de 3 anos,

  • - a asistencia, en horario xeral e ampliado, e

  • - a alimentación.

  Sempre que non teñan para o contribuínte a consideración de rendementos do traballo en especie exenta por aplicación do que se dispón no artigo 42.3. b) ou d) da Lei do IRPF, é dicir, por:

  • - A contratación directa ou indirectamente por empresas ou empregadores do servizo de primeiro ciclo de educación infantil para os fillos dos seus traballadores en gardarías ou centros de educación infantil autorizados [Art, 42.3.b) Lei IRPF].

  • - A prestación do servizo de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional por centros educativos autorizados, aos fillos dos seus empregados, con carácter gratuíto ou por prezo inferior ao normal de mercado [Art. 42.3.d) Lei IRPF].

 • A base desta dedución terá como límite para cada fillo o importe total do gasto efectivo non subvencionado satisfeito no exercicio á escola ou centro de educación infantil.

 • O límite máximo da dedución é de 600 euros anuais, por cada fillo de 0 a 3 anos.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte teña a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma de La Rioja .

 • Que o contribuínte, a data de devindicación do imposto (normalmente o 31 de decembro), conviva co menor e teña dereito ao mínimo por descendentes.

  Se o fillo cumpre tres anos durante o exercicio, poderase aplicar a dedución polos gastos de escolarización satisfeitos ata o mes anterior ao cumprimento desa idade.

  Poderase aplicar a dedución polos gastos de escolarización dos fillos que houbesen falle­cido no ano.

  Finalmente pódese aplicar a dedución polos fillos respecto dos que o contribuínte ten­ga a garda e custodia compartida, aínda que na data de devindicación do imposto convivan co outro proxenitor, sempre que teña dereito ao mínimo por descendentes.

 • Que cada fillo de 0 a 3 anos que poida dar dereito á dedución estea  matriculado nunha escola ou centro de educación infantil de calquera municipio de La Rioja.

 • Que a base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non exceda das seguintes cantidades:

  • - 18.030 euros en declaración individual.

  • - 30.050 euros en declaración conxunta.

  Sempre que, ademais, a base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non supere 1.800 euros.

  O importe da base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o reflectido no recadro [0500] da declaración.

  Pola súa banda, o importe da base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o que aparece reflectido no recadro [0510] da declaración.

 • No caso de proxenitores con dereitos a dedución polo mesmo descendente e que presenten declaracións individuais, o importe ratearase por partes iguais entre ambos os dous.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o NIF de escola, centro ou gardaría infantil no recadro [1076] do Anexo B.6  a declaración.