Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento en vivenda habitual de mozos menores de 36 anos

Normativa: Artigo 32.11  Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio pola adquisición, construción, ampliación ou rehabilitación da vivenda habitual do contribuínte sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que a vivenda estea situada no territorio da Comunidade Autónoma de La Rioja.

  2. Que o contribuínte sexa menor de 36 anos a data de devindicación do imposto (normalmente 31 de decembro).

  3. Que a vivenda constitúa ou vaia a constituír a residencia habitual do contribuínte .

  4. Que a vivenda debe ser adquirida con posterioridade a 1 de xaneiro de 2013 ou a rehabilitación iniciada con posterioridade a esa data.

  5. Que a base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non exceda das seguintes cantidades:

   • 18.030 euros en declaración individual.

   • 30.050 euros en declaración conxunta.

   Sempre que, ademais, a base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non supere 1.800 euros.

   O importe da base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o reflectido no recadro [0500] da declaración.

   Pola súa banda, o importe da base liquidable do aforro sometido a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o que aparece reflectido no recadro [0510] da declaración.

Base da dedución

 • A base desta dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas para a adquisición ou rehabilitación da vivenda, incluídos os gastos orixinados que corresen a cargo do adquirente e, no caso de financiamento alleo, a amortización, os intereses, o custo dos instrumentos de cobertura do risco de tipo de xuro variable dos préstamos hipotecarios regulados no artigo décimo noveno da Lei 36/2003, do 11 de novembro, de medidas de reforma económica, e demais gastos derivados da mesma.

  En caso de aplicación dos citados instrumentos de cobertura, os intereses satisfeitos polo contribuínte minoraranse nas cantidades obtidas pola aplicación do citado instrumento.

 • A base máxima anual desta dedución será de 9.000 euros.

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • Entenderase por vivenda habitual aquela en que o contribuínte resida durante un prazo continuado de tres anos. Non obstante, entenderase que a vivenda tivo aquel carácter cando, a pesar de non transcorrer o devandito prazo, prodúzase o falecemento do con­tribuyente ou concorran circunstancias que necesariamente esixan o cambio de vivenda, tales como separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primeiro emprego ou de emprego máis vantaxoso ou outras análogas.

 • O concepto de adquisición será o definido no artigo 58 bis da Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.

  Con esta finalidade se asimila á adquisición de vivenda a construción ou ampliación da mesma, nos seguintes termos:

  • Ampliación de vivenda, cando se produza o aumento da súa superficie habitable, mediante cerramento de parte descuberta ou por calquera outro medio, de forma permanente e durante todas as épocas do ano.

  • Construción, cando o contribuínte satisfaga directamente os gastos derivados da execución das obras, ou entregue cantidades a conta ao promotor daquelas , sempre que finalicen nun prazo non superior a catro anos desde o inicio do investimento.

  Pola contra, non se considerarán adquisición de vivenda:

  1. Os gastos de conservación ou reparación. Con esta finalidade, terán a consideración de gastos de reparación e conservación:

   • Os efectuados regularmente coa finalidade de manter o uso normal dos bens materiais, como o pintado, revogo ou arranxo de instalacións.

   • Os de substitución de elementos, como instalacións de calefacción, ascensor, portas de seguridade ou outros.

  2. As  melloras

  3. A adquisición de prazas de garaxe, xardíns, parques, piscinas e instalacións deportivas e, en xeral, os anexos ou calquera outro elemento que non constitúa a vivenda propiamente dita, sempre que se adquiran independentemente desta . Se asimilarán a vivendas as prazas de garaxe adquiridas con estas, co máximo de dous.

 • O concepto da rehabilitación deberá cumprir as condicións establecidas  no artigo 55 do Regulamento do IRPF, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012.

 • Cando se adquira unha vivenda habitual gozando da dedución por adquisición doutras vivendas habituais anteriores, non se poderá practicar dedución pola adquisición ou rehabilitación da nova en tanto as cantidades investidas na mesma non superen as investidas nas anteriores, na medida en que fosen obxecto de dedución.

  Cando o alleamento dunha vivenda habitual xerase unha ganancia patrimonial exenta por reinvestimento, a base de dedución pola adquisición ou rehabilitación da nova minorarase no importe da ganancia patrimonial á que se aplique a exención por reinvestimento. Neste caso, non se poderá practicar dedución pola adquisición da nova mien­tras as cantidades investidas na mesma non superen tanto o prezo da anterior, na medi­da en que fose obxecto de dedución, como a ganancia patrimonial exenta por reinvestimento.

 • Para poder aplicar esta dedución, calquera que sexa o contribuínte beneficiario da medida, requírese que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período da imposición exceda do valor que guindase a súa comprobación ao comezo do mesmo polo menos na contía dos investimentos realizados, sen computar os intereses e demais gastos de financiamento.

  Con esta finalidade, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentado durante o período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final do mesmo sigan formando parte do patrimonio do contribuínte nin tampouco o incremento patrimonial obtido por feitos impoñibles suxeitos ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coas deducións autonómicas "Polas cantidades investidas en obras de rehabilitación da vivenda habitual" e "Por cantidades investidas en adquisición ou construción de vivenda habitual para mozas" previstas nos apartados a) e b) da dispo­sición transitoria 1.ª da Lei 10/2017 que se comentan a continuación, para aqueles mozos que adquirisen ou rehabilitado a súa vivenda antes do día 1 de xaneiro de 2013.

Cando se dea a anterior circunstancia o contribuínte seguirá aplicando as deducións autonómicas "Polas cantidades investidas en obras de rehabilitación da vivenda habitual" e "Por cantidades investidas en adquisición ou construción de vivenda habitual para mozos", que corresponda, e non poderá aplicarse a presente dedución por investimento en vivenda habitual de mozos menores de 36 anos.