Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cada menor en réxime de acollemento familiar de urxencia, temporal ou permanente ou garda con fins de adopción

Normativa: Art. 32.4  Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía da dedución

Os contribuíntes con residencia na Comunidade Autónoma de La Rioja que teñan no seu domicilio un menor en régimen de acollemento familiar de urxencia, temporal ou permanente ou garda con fins de adopción, poderán deducir as seguintes cantidades:

  • 300 euros por cada menor sempre que o contribuínte conviva co menor 183 días ou máis durante o período impositivo.

  • 150 euros por cada menor, se o tempo de convivencia durante o período impositivo fóra inferior a 183 días e superior a 90 días.

Non obstante, poderá aplicarse a dedución correspondente o contribuínte que acollese durante o exercicio a distintos menores, sen que a estancia de ningún deles supere os 90 días, sempre que a suma dos períodos dos distintos acollementos si supere, polo menos, o devandito prazo.

Computaranse os acollementos superiores a 90 días de forma individual e os inferiores ao devandito prazo de forma conxunta.

Se se optase por declaracións individuais, cada un dos contribuíntes con dereito á dedución aplicarase o 50 por 100 da mesma.

Exemplos de aplicación da dedución en caso de acollemento durante o exercicio a distintos menores

  1. Dedución aplicable se un contribuínte tivese durante o exercicio 2022  en acollemento tres menores durante un período de 40 días cada un.

  2. Dedución aplicable se o acollemento dos tres menores fose durante un período de 70 días cada un.

  3. Dedución aplicable se o acollemento dos tres menores fose un por 200 días e os outros dous de 60 día.

Solución

  1. No primeiro caso, tendo en conta que en total foron 120 días (superior a 90 e inferior a 183 días) aplicarase unha dedución de 150 euros.

  2. No segundo, a suma total será de 210 días (70 días x 3 menores) polo que lle corresponderá unha dedución de 300 euros (ao ser superior a 183 días).

  3. No terceiro e último caso poderase aplicar unha dedución de 300 euros polo primeiro acollemento e outra de 150 euros polos dous acollementos de 60 días (pois a suma total dos dous acollementos de 60 días será de 120 días).

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • O menor ten que estar en réxime de acollemento familiar de urxencia, temporal ou permanente ou garda con fins de adopción, formalizado polo órgano xudicial ou administrativo competente en materia de menores desta Comunidade Autónoma de La Rioja.

  • Non procederá a dedución por acollemento familiar cando se producise a adopción do menor durante o período impositivo.