Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento e adopción de fillos

Normativa: Art. 32.1  Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contías da dedución

  • 600 euros, cando se trate do primeiro fillo.

  • 750 euros, cando se trate do segundo fillo.

  • 900 euros, cando se trate do terceiro e sucesivos.

  • 60 euros adicionais por cada fillo, en caso de nacementos ou adopcións múltiples.

Requisitos e condicións para a aplicación da dedución

  • Que o fillo nacese ou fose adoptado durante o período impositivo e conviva co contribuínte á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

  • Cando os fillos nados ou adoptados no período impositivo convivan con ambos os dous proxenitores ou adoptantes, o importe da dedución ratearase entre eles por partes iguale s se tributan de forma individual. En caso de tributación conxunta ambos os dous proxenitores aplicarase a totalidade do importe que corresponda pola dedución.

  • No caso de que o número de fillos de cada proxenitor dea lugar á aplicación dun importe diferente, ambos os dous aplicaranse a dedución que corresponda en función do número de fillos preexistentes. Se dandose esta circunstancia a declaración for conxunta, a dedución será a suma do que a cada un correspondería se a declaración fóra individual, segundo o que se dispón no parágrafo anterior.

    Precisión: para determinar número de orde dos fillos nados ou adoptados no ano, deben computarse todos os fillos do contribuínte, convivan ou non con el, independentemente da súa idade, estado civil, lugar de residencia ou calquera outra circunstancia.

Exemplo:

Matrimonio, formado por dona S.S.T e don R.T.V que ten un fillo de 13 de anos dunha relación anterior que convive con el. En 2022  prodúcese o nacemento dun fillo común.

Determinar o importe da dedución a aplicar

Solución

Para dona S.S.T é o primeiro fillo e para don R.T.V o segundo. Polo tanto:

Declaración individual dona S.S.T. (600 euros ÷ 2) = 300 euros

Declaración individual don R.T.V (750 euros  ÷ 2) = 375 euros

Declaración conxunta dona S.S.T. e don R.T.V (300 euros + 375 euros) = 675 euros