Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por obras de adecuación de vivenda habitual en La Rioja para persoas con discapacidade

Normativa: Disposición transitoria primeira.d) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas en obras de adecuación daquela vivenda que, radicando na Comunidade Autónoma de La Rioja, constitúa ou vaia a constituír a súa residencia habitual, sempre que se trate de contribuíntes que teñan a consideración de persoas con discapacidade.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Deben cumprirse os mesmos criterios que esixe a disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF para ter dereito á aplicación do réxime transitorio da dedución estatal por obras de rehabilitación na vivenda habitual.

  En concreto:

  • Só terán dereito á presente dedución os contribuíntes que satisfixesen cantidades para a realización de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual das persoas con discapacidade con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 desde que as citadas obras ou instalacións estean concluídas antes do 1 de xaneiro de 2017.

   En todo caso, resultará necesario que o contribuínte practicase a dedución por investimento en vivenda habitual nun período impositivo reportado antes do 1 de xaneiro de 2013, non sendo que resultase de aplicación o que se dispón no artigo 68.1.2.º da Lei do IRPF, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012, relativo aos límites da aplicación da dedución por adquisición ou rehabilitación doutras vivendas habituais anteriores e pola xeración dunha ganancia patrimonial exenta por reinvestimento, que impiden a práctica da dedución por adquisición da nova en tanto non se superen os importes detallados no devandito artigo.

  • A citada dedución aplícase polas obras de adecuación da vivenda habitual, entendendo como tales as definidas no artigo 68.1.4º da Lei de IRPF na redacción vixente a 31 de decembro de 2012.

 • A vivenda debe estar situada no territorio da Comunidade Autónoma de La Rioja .

 • Os contribuíntes teñen que ter a consideración legal de persoa con discapacidade.

  Deberán cumprirse os requisitos establecidos no artigo 72.1 do Regulamento do IRPF e que a súa acreditación deberá efectuarse segundo o previsto no devandito artigo.

 • A base máxima desta dedución conxuntamente coa de rehabilitación de vivenda habitual establécese en 9.040 euros.

 • As obras e instalacións de adecuación deberán ser certificadas mediante o correspondente informe técnico emitido por órgano competente na materia como necesarias para a accesibilidade e comunicación sensorial que faciliten o desenvolvimiento digno e axeitado das persoas con discapacidade.