Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición ou rehabilitación de vivenda por mozos en núcleos rurais

Normativa: Art. 7.1 e 10  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo pola adquisición ou rehabilitación da vivenda que vaia a constituír a residencia habitual do contribuínte no territorio da Comunidade de Castilla y León. Tamén resulta aplicable a dedución nos supostos de construción da vivenda que vaia a constituír a residencia habitual do contribuínte.

Tamén resulta aplicable a dedución nos supostos de construción da vivenda que vaia a constituír a residencia habitual do contribuínte.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte teña a súa residencia habitual na Comunidade de Castilla y León e que, á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), teña menos de 36 anos.

 • Que se trate da súa primeira vivenda habitual. Considérase que o contribuínte adquire a súa primeira vivenda cando non dispuxese nin dispuxese de ningún dereito de plena propiedade igual ou superior ao 50 por 100 sobre outra vivenda.

 • Que a vivenda estea situada nun  municipio ou  nunha entidade local menor  de Castilla y León que, no momento da adquisición ou rehabilitación, non exceda de:

  • - 10.000 habitantes, con carácter xeral, ou

  • - 3.000 habitantes se dista menos de 30 quilómetros da capital da provincia.

  Con esta finalidade, a Orde HAC/197/2015, do 3 de marzo (BOCYL 20-03-2015) dispón que con data 1 de xaneiro de cada ano actualizaranse as listas de municipios que cumpren os requisitos previstos na normativa autonómica para a aplicación de beneficios fiscais nos tributos cedidos sobre os que a Comunidade de Castilla y León teña atribuídas competencias normativas. Estas listas publicaranse no Portal Tributario da Xunta de Castilla y León. Véxase ao respecto https://tributos.jcyl.é

  Nota: ata o 31 de decembro de 2015 utilizábase o termo "municipio". A partir desa data modifícase polo termo "poboación" e  desde o 26 de febreiro de 2021 vólvese a substituír polos termos “municipio” ou “entidade local menor”.

  Importante: este requisito deberá cumprirse no momento da adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual. Nos supostos de construción de vivenda habitual, este requisito deberá cumprirse no momento en que se realice o primeiro pagamento dos gastos derivados da execución das obras ou, se é o caso, a primeira entrega de cantidades a conta ao promotor da vivenda.

 • Que para aquelas adquisicións que se producisen a partir do 1 de xaneiro de 2016, o valor da vivenda, para os efectos do imposto que grave a adquisición, debe ser menor de 135.000 euros.

 • Que se trate dunha vivenda de nova construción ou dunha rehabilitación cualificada como actuación protexible ao abeiro dos correspondentes plans estatais ou autonómicos de vivenda.

  Considérase vivenda de nova construción aquela cuxa adquisición represente a primeira transmisión da mesma con posterioridade á declaración de obra nova, sempre que non transcorresen tres anos desde esta. Así mesmo, considérase vivenda de nova construción cando o contribuínte satisfaga directamente os gastos derivados da execución das obras.

 • Que a adquisición ou rehabilitación da vivenda prodúzase a partir do 1 de xaneiro de 2005.

 • Que a base impoñible xeral máis a base impoñible do aforro menos o mínimo persoal e familiar (recadros [0435], [0460] e [0520] da declaración, respectivamente) non supere as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.

  • - 31.500 euros, en tributación conxunta.

Base máxima da dedución

A base máxima desta dedución será de 9.040 euros anuais e estará constituída polas cantidades satisfeitas para a adquisición ou rehabilitación da vivenda, incluídos os gastos orixinados que corresen a cargo do adquirente e, no caso de financiamento alleo, a amortización, os intereses, o custo dos instrumentos de cobertura do risco de tipo de xuro variable dos préstamos hipotecarios regulados no artigo décimo noveno da Lei 36/2003, do 11 de novembro, de Medidas de Reforma Económica, e demais gastos derivados da mesma.

En caso de aplicación dos citados instrumentos de cobertura, os intereses satisfeitos polo contribuínte minoraranse nas cantidades obtidas por aplicación do citado instrumento.

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • O concepto de rehabilitación de vivendas é o recollido no artigo 20. Un. 22. B da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido , ou norma que lle substitúa.

  Para os efectos do que se dispón no artigo 20. Un. 22. B da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido son obras de rehabilitación de edificacións as que reúnen os seguintes requisitos :

  1. Que o seu obxecto principal sexa a reconstrución das mesmas, entendendose cumprido este requisito cando máis do 50 por cento do custo total do proxecto de rehabilitación correspóndase con obras de consolidación ou tratamento de elementos estruturais, fachadas ou cubertas ou con obras análogas ou conexas ás de rehabilitación.

  2. Que o custo total das obras a que se refira o proxecto exceda do 25 por cento do prezo de adquisición da edificación se se efectuase aquela durante os dous anos inmediatamente anteriores ao inicio das obras de rehabilitación ou, noutro caso, do valor de mercado que tivese a edificación ou parte da mesma no momento do devandito inicio. Con esta finalidade, descontarase do prezo de adquisición ou do valor de mercado da edificación a parte proporcional correspondente ao chan.

 • A aplicación da dedución está condicionada a que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período da imposición exceda do valor que guindase a súa comprobación ao comezo do mesmo polo menos na contía dos investimentos realizados, sen computar os intereses e demais gastos de financiamento. Con esta finalidade, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentado durante o período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final do mesmo sigan formando parte do patrimonio do contribuínte.

Perda do dereito á dedución practicada

Normativa: Véxase o art. 10 do Texto Refundido

Cando en períodos impositivos posteriores ao da súa aplicación pérdase o dereito, en todo ou en parte, ás deducións practicadas, o contribuínte estará obrigado a sumar á cota líquida autonómica reportada no exercicio en que se incumprisen os requisitos da dedución as cantidades indebidamente deducidas, máis os xuros de mora aos que se refire o artigo 26.6 da   LGT.

En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.