Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición de vivenda de nova construción para residencia habitual

Normativa: Disposición transitoria quinto  Texto refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 25 de setembro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

O 7,5 por 100 das cantidades satisfeitas durante o exercicio 2022  pola adquisición da vivenda que vaia a constituír a súa residencia habitual sempre que se cumpran, simultaneamente, os seguintes requisitos :

 1. Que o contribuínte teña a súa residencia habitual na Comunidade de Castilla y León .

 2. Que se trate da súa primeira vivenda##1##.

  Considérase que o contribuínte adquire primeira vivenda cando non dispuxese, nin dispuxese, de ningún dereito de plena propiedade igual ou superior ao 50 por 100 sobre outra vivenda.

 3. Que a vivenda se encontre situada en Castilla y León .

 4. Que se trate de vivenda de nova construción.

  Terán a consideración de vivendas de nova construción aquelas situadas en edificacións para as que o visado do proxecto de execución de nova construción ao que se refire o artigo 2.a) do Real decreto 1000/2010, do 5 de agosto, sobre visado colexial obrigatorio, ou norma que lle substitúa, obtivésese entre o día 1 de setembro de 2011 e o día 31 de decembro de 2012.

Base de dedución

 • A base desta dedución estará constituída por:

  • As cantidades satisfeitas para a adquisición, incluídos os gastos orixinados que corresen a cargo do adquirente.

  • No caso de financiamento alleo, a amortización, os intereses, o custo dos instrumentos de cobertura do risco de tipo de xuro variable dos préstamos hipotecarios regulados no artigo décimo noveno da Lei 36/2003, do 11 de novembro, de medidas de reforma económica, ou norma que lle substitúa, e demais gastos derivados da mesma.

  • En caso de aplicación dos citados instrumentos de cobertura, os intereses satisfeitos polo contribuínte minoraranse nas cantidades obtidas pola aplicación do citado instrumento.

 • A base máxima da dedución será de 9.040 euros anuais.

Importante: a dedución resulta aplicable polas cantidades satisfeitas tanto pola adquisición da vivenda propiamente dita como polas abonadas mentres a vivenda está en construción, non sendo aplicable aos supostos de ampliación ou de rehabilitación. Os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar a data de visado do proxecto no Anexo B.4  da declaración.

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • Cando se adquira unha vivenda habitual gozando desta dedución pola adquisición doutras vivendas habituais anteriores, non se poderá practicar dedución pola adquisición da nova en tanto as cantidades investidas na mesma non superen as investidas nas anteriores, na medida en que fosen obxecto de dedución.

 • Cando o alleamento dunha vivenda habitual xerase unha ganancia patrimonial exenta por reinvestimento, a base de dedución pola adquisición da nova minorarase no importe da ganancia patrimonial á que se aplique a exención por reinvestimento. Neste caso, non se poderá practicar dedución pola adquisición da nova mentres as cantidades investidas na mesma non superen tanto o prezo da anterior, na medida en que fose obxecto de dedución, como a ganancia patrimonial exenta por reinvestimento.

Ámbito temporal de aplicación da dedución

A dedución poderase aplicar no exercicio tributario en que se satisfaga a primeira cantidade para a adquisición da vivenda e nos catro exercicios tributarios seguintes.

Perda do dereito á dedución practicada

Cando en períodos impositivos posteriores ao da súa aplicación pérdase o dereito, en todo ou en parte, ás deducións practicadas, o contribuínte estará obrigado a sumar á cota líquida autonómica reportada no exercicio en que se incumprisen os requisitos da dedución as cantidades indebidamente deducidas, máis os xuros de mora aos que se refire o artigo 26.6 da LGT, ou norma que lle substitúa.

En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.