Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por alugamento de vivenda habitual para mozos

Normativa: Art. 7.4 e 10  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contías e límites máximos da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo en concepto de alugamento da vivenda habitual en Castilla y León, cun límite de 459 euros.

 • O 25 por 100 das cantidades satisfeitas, co límite de 612 euros, cando a vivenda habitual se encontre situada nun  municipio  ou nunha entidade local menor##3## de Castilla y León que non exceda de :

  • - 10.000 habitantes, con carácter xeral, ou

  • - 3.000 habitantes se dista menos de 30 quilómetros da capital da provincia

  Como sinala a Orde HAC/197/2015, do 3 de marzo (BOCYL 20-03-2015) actualizarase con data 1 de xaneiro de cada ano as listas dos municipios (desde o 1 de xaneiro de 2016, as poboacións) que cumpren os requisitos previstos na normativa autonómica para a aplicación de beneficios fiscais nos tributos cedidos sobre os que a Comunidade de Castilla y León teña atribuídas competencias normativas. Estas listas publicaranse no Portal Tributario da Xunta de Castilla y León. Véxase ao respecto https://tributos.jcyl.é

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte teña menos de 36 anos á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
 • Que a base impoñible xeral máis a base impoñible do aforro menos o mínimo persoal e familiar (recadros [0435], [0460] e [0520] da declaración, respectivamente)  non supere as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.

  • - 31.500 euros en tributación conxunta.

 • A dedución practicarase polo titular ou titulares do contrato de arrendamento.

  As cantidades que satisfaga o cónxuxe que non figura no contrato – incluso mediando sociedade de gananciais - non dan dereito á  aplicación  da dedución por non ser arrendatario. Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo  núm. 220/2009, do 3 de abril (Sala do Civil), recaída no recurso de casación núm. 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009).

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento de Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears , Canarias, Cantabria, Castela-A Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Rexión  de Murcia, La Rioja e Comunitat Valenciana "do Anexo B.8  da declaración en que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF /NIE do arrendador da vivenda e, se existe, o do segundo arrendador ou, se é o caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X, respectivamente, nos recadros correspondentes.