Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para contribuíntes afectados por discapacidade

Normativa: Art. 6 e 10 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contía da dedución

 • 300 euros por cada contribuínte, de idade igual ou superior a 65 anos, afectado por un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

 • 656 euros euros por cada contribuínte, de idade igual ou superior a 65 anos, afectado por un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

 • 300 euros por cada contribuínte menor de 65 anos afectados por un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro do contribuínte menos o mínimo persoal e familiar  (recadros [0435], [0460] e [0520] da declaración, respectivamente) non supere as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.

  • - 31.500 euros en tributación conxunta.

 • Que o contribuínte non sexa usuario de residencias públicas ou concertadas da Comunidade de Castilla y León.

 • Que o grao de discapacidade se acredite mediante certificación expedida polo órgano competente na materia. O devandito grao será o determinado conforme ao baremo ao que se refire actualmente o artigo 354 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31 de outubro).

  Considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non acádese o devandito grao.

  Teñase en conta que, a partir da entrada en vigor da Lei 8/2021 de reforma do Código Civil, as referencias realizadas á incapacitación xudicial, esténdense ás resolucións xudiciais en que se establece a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

  Tamén se considerará acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 en caso de pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez e no caso dos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.