Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por coidado de fillos menores

Normativa: Art. 5.1 e 10  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contías e límites máximos da dedución

Os contribuíntes que, por motivos de traballo, por conta propia ou allea, teñan que deixar aos seus fillos menores ao coidado dunha persoa empregada de fogar ou en gardarías ou centros infantís poderán optar por deducir algunha das seguintes cantidades :

 1. O 30 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo á persoa empregada do fogar , co límite máximo de 322 euros, tanto en tributación individual como conxunta.

 2. O 100 por 100 dos gastos satisfeitos de preinscrición e de matrícula, así como os gastos de asistencia en horario xeral e ampliado e os gastos de alimentación, sempre que se producisen por meses completos, en escolas, centros e gardarías infantís da Comunidade de Castilla y León, inscritas no Rexistro de Centros para a conciliación da vida familiar e laboral, co límite máximo de 1.320 euros, tanto en tributación individual como conxunta.

Base de dedución

 • No caso a) da dedución por coidado de fillos (por persoa empregada do fogar) a base estará constituída polas cantidades satisfeitas á persoa empregada do fogar. 

  Non obstante, en caso de percibir subvencións públicas por este concepto, o importe total da dedución máis a contía das devanditas subvencións non poderá superar o gasto efectivo, minorandose neste caso o importe máximo da dedución na contía necesaria. Se a suma non supera o gasto, non se deberá restar a subvención.

 • No caso b) da dedución por coidado de fillos (por gastos de gardaría) a base da dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas a escolas infantís, centros e gardarías infantís nos termos antes indicados minorada, se é o caso, no importe das subvencións recibidas por este concepto. 

  Non obstante, no suposto de que o contribuínte tivese dereito ao incremento da dedución estatal por maternidade a que se refire o artigo 81.2 da Lei do IRPF, o importe da mesma minorará a contía desta dedución determinada conforme os puntos anteriores. Neste suposto, o límite de 1.320 euros verase reducido na cantidade a que o contribuínte tivese dereito pola dedución estatal.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que, á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), os fillos aos que sexa de aplicación o mínimo por descendentes tivesen menos de 4 anos de idade.

 • Que ambos os dous pais realicen unha actividade por conta propia ou allea, pola que estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade.

 • Que, no suposto de que a dedución sexa aplicable por gastos de custodia por unha persoa empregada de fogar, esta estea dada de alta no Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.

  Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o NIF da persoa empregada do fogar, escola, centro ou gardaría infantil no Anexo B.4  da declaración.

 • Para poder aplicar esta dedución a base impoñible xeral máis a base impoñible do aforro menos o mínimo persoal e familiar (recadros [0435], [0460] e [0520] da declaración, respectivamente)  non supere as seguintes cantidades:

  • 18.900 euros en tributación individual.

  • 31.500 euros en tributación conxunta.

 • Cando máis dun contribuínte teña dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos descendentes, o importe das cantidades satisfeitas ratearase entre eles por partes iguais, respectando, en todo caso, o límite máximo da dedución .

 • O importe total da dedución aplicada por ambos os dous proxenitores, máis o importe se é o caso, do incremento da dedución estatal por maternidade, máis a contía das axudas públicas percibidas por este concepto non poderá superar, para o mesmo exercicio, o importe total do gasto efectivou en escolas infantís, centros e gardarías infantís.

  No caso de que o importe de todas as deducións e axudas públicas mencionadas superase o gasto satisfeito pola gardaría, minorarase o importe máximo da dedución na contía necesaria. A devandita minoración débese realizar proporcionalmente á dedución aplicada de cada un dos proxenitores, con independencia da que proxenitor impútese a axuda.

  Con esta finalidade o cálculo para minorar o importe máximo da dedución na contía necesaria, se realizada de forma independente por cada un dos fillos se proceden de distintos proxenitores.

 • No suposto de que o contribuínte careza de cota íntegra autonómica suficiente para aplicarse o total da dedución no período impositivo en que se xere o dereito á mesma, o importe non deducido poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes ata esgotar, se é o caso, o importe total da dedución .

Saldos pendentes de aplicación

Os contribuíntes que non esgotasen a totalidade da dedución tanto no período impositivo en que se xere o dereito á mesma como nos tres períodos seguintes, poderán solicitar o aboamento da cantidade que reste por aplicar.