Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cotas á Seguridade Social de empregados do fogar

Normativa: Arts. 5.2 e 10 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contía da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades por eles satisfeitas no período impositivo polas cotas á Seguridade Social dun traballador incluído no Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social

 • O límite máximo da dedución é de 300 euros.

  O límite máximo da dedución opera tanto en tributación individual como en conxunta.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o NIF da persoa empregada no Anexo B.4  da declaración.

Requisitos e condicións para a aplicación da dedución

 • A dedución será aplicable só polos contribuíntes que á data de devindicación do imposto teñan un fillo menor de 4 anos, ao que sexa de aplicación o "mínimo por descendente" regulado na normativa do IRPF.

  As cotas satisfeitas atribuiranse integramente ao contribuínte que figure como empregador non sendo que se trate de matrimonios en réxime de gananciais en cuxo caso atribuiranse ao cónxuxes por partes iguais.

 • Para aplicar esta dedución a base impoñible total (recadros [0435] e [0460] da declaración) menos o mínimo persoal e familiar (recadro [0520] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.

  • - 31.500 euros en tributación conxunta.

 • No suposto de que o contribuínte careza de cota íntegra autonómica suficiente para aplicarse o total da dedución no período impositivo en que se xere o dereito á mesma, o importe non deducido poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes ata esgotar, se é o caso, o importe total da dedución .

Saldos pendentes de aplicación

Os contribuíntes que non esgotasen a totalidade da dedución tanto no período impositivo en que se xere o dereito á mesma como nos tres períodos seguintes, poderán solicitar o aboamento da cantidade que reste por aplicar.