Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por familia numerosa

Normativa: Art. 3 e 10  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contías da dedución

 • 500 euros, con carácter xeral, polo feito de ter a condición de familia numerosa o último día do período impositivo (normalmente, o 31 de decembro). O concepto de familia numerosa para estes fins é o establecido na lexislación estatal na materia.

  Véxase ao respecto a Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE do 19 de novembro).

 • 1.000 euros cando algún do cónxuxes ou dos descendentes aos que se compute para cuantificar o mínimo por descendentes, teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

  Con esta finalidade, o grao de discapacidade, cuxa determinación se efectuará conforme ao baremo establecido actualmente no artigo 354 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31 de outubro), acreditarase mediante certificación expedida polo órgano competente na materia.

  Igualmente, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non acádese o devandito grao.

  Teñase en conta que, a partir da entrada en vigor da Lei 8/2021 de reforma do Código Civil, as referencias realizadas á incapacitación xudicial, esténdense ás resolucións xudiciais en que se establece a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

Incremento da dedución

O importe da dedución incrementarase en 820 euros por cada descendente, a partir do cuarto inclusive, aos que sexa de aplicación o mínimo por descendentes.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Se se xera o dereito á dedución en 2022  a base impoñible total (recadros [0435] e [0460] da declaración), menos o mínimo persoal e familiar (recadro [0520 ] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.

  • - 31.500 euros en tributación conxunta.

 • Esta dedución aplicarase polo contribuínte que sexa membro dunha familia numerosa e con quen convivan os restantes membros da familia numerosa. Cando estes convivan con máis dun contribuínte, o importe da dedución , en caso de tributación individual, ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

  Se só un do cónxuxes tivese dereito á dedución, por superar o outro os límites de base impoñible menos o mínimo persoal e familiar esixido, a dedución aplicable por aquel será a metade do seu importe total. Tamén corresponderá a metade do importe total da dedución ao contribuínte cuxo cónxuxe non residise na Comunidade de Castilla y León en 2022.

 • Para a aplicación desta dedución, o contribuínte deberá estar en posesión do documento acreditativo da condición de familia numerosa expedido polo órgano competente na materia da Comunidade de Castilla y León.

 • No suposto de que o contribuínte careza de cota íntegra autonómica suficiente para aplicarse o total da dedución no período impositivo en que se xere o dereito á mesma, o importe non deducido poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes ata esgotar, se é o caso, o importe total da dedución .

Saldos pendentes de aplicación

Os contribuíntes que non esgotasen a totalidade da dedución tanto no período impositivo en que se xere o dereito á mesma como nos tres períodos seguintes, poderán solicitar o aboamento da cantidade que reste por aplicar.