Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para o fomento da mobilidade sostible

Normativa: Art. 9. g) e 10Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contía e límite máximo da dedución

 1. O 15 por 100 d e as cantidades destinadas polo contribuínte á adquisición dun vehículo turismo novo que teña algunha das seguintes consideracións:

  • Vehículo eléctrico puro.

  • Vehículo eléctrico con autonomía estendida.

  • Vehículo híbrido enchufable con autonomía en modo eléctrico de máis de 40 quilómetros.

 2. O importe máximo da dedución será de 4.000 euros por cada vehículo, tanto en tributación individual como en conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • O valor de adquisición do vehículo, impostos incluídos, non poderá superar os 40.000 euro s.

 • O vehículo adquirido non poderá estar afecto a actividades profesionais ou empresariais, calquera que sexa o titular destas actividades.

 • A dedución soamente será da plicación no período impositivo no que se matricule o vehículo cuxa adquisición xera o dereito a aplicar a dedución.

 • O vehículo adquirido deberá manterse no patrimonio do contribuínte polo menos durante catro ano s desde a súa adquisición.

 • A autonomía en modo eléctrico dos vehículos cuxa adquisición xere o dereito a aplicar a dedución determinarase mediante a aplicación do procedemento WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ou do procedemento que lle substitúa para os efectos do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

 • A adquisición polo contribuínte dun vehículo que xere o dereito á aplicación da dedución, a data desta adquisición e a cantidade efectivamente satisfeita polo contribuínte acreditaranse mediante factura.

Importante: a dedución soa poderá aplicarse por parte daquel a cuxo nome se emita a factura.

Perda do dereito á dedución practicada

Cando en períodos impositivos posteriores ao da súa aplicación pérdase o dereito, en todo ou en parte, ás deducións practicadas, o contribuínte estará obrigado a sumar á cota líquida autonómica reportada no exercicio en que se incumprisen os requisitos da dedución as cantidades indebidamente deducidas, máis os xuros de mora aos que se refire o artigo 26.6 da   LGT.

En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Importante : os contribuíntes con dereito á dedución deberán consignar no recadro [0943] do Anexo B.4 o Número de matrícula do vehículo ".