Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de adopción

Normativa: Art. 4.5 e 10  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contías da dedución

 • 784 euros por cada adopción realizada no período impositivo de fillos que xeren o dereito á aplicación do "mínimo por descendente".

 • 3.625 euros no suposto de adopción internacional.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Para poder aplicar esta dedución a base impoñible total (recadros [0435] e [0460] da declaración) menos o mínimo persoal e familiar (recadro [0520] da declaración)  non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.

  • - 31.500 euros en tributación conxunta.

 • Entenderase que a adopción ten carácter internacional cando se realice segundo a lexislación vixente e de acordo cos tratados e convenios subscritos por España.

 • A dedución será aplicable ao período impositivo correspondente ao momento en que se produza a inscrición no Rexistro Civil.

 • Cando exista máis dun contribuínte con dereito a practicar esta dedución, o importe da mesma ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

  Se só un do cónxuxes tivese dereito á dedución, por superar o outro os límites de base impoñible menos o mínimo persoal e familiar esixido, a dedución aplicable por aquel será a metade do seu importe total.

 • No suposto de que o contribuínte careza de cota íntegra autonómica suficiente para aplicarse o total da dedución no período impositivo en que se xere o dereito á mesma, o importe non deducido poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes ata esgotar, se é o caso, o importe total da dedución .

Saldos pendentes de aplicación

Os contribuíntes que non esgotasen a totalidade da dedución tanto no período impositivo en que se xere o dereito á mesma como nos tres períodos seguintes, poderán solicitar o aboamento da cantidade que reste por aplicar.

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coas deducións "Por nacemento ou adopción de fillos" e "Por partos adopcións múltiples".